On one occasion the Blessed One was staying near Savatthi at Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. Then Channa the Wanderer1 went to Ven. Ananda and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Ananda:

- "Do you, too, friend Ananda, advocate the abandoning of passion? Do you advocate the abandoning of aversion? Do you advocate the abandoning of delusion?"
-"Yes, friend, we advocate the abandoning of passion, the abandoning of aversion, & the abandoning of delusion."


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi du sĩ Channa đi đến Tôn giả Ànanda, sau khi đến, nói lên với Tôn giả những lời chào đón thăm hỏi ; sau khi nói lên với Tôn giả những lời chào đón thăm hỏi thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Channa nói với Tôn giả Ànanda :
-" Thưa Hiền giả Ànanda, có phải các người tuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si ?"

-" Vâng, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si."

 

"But, friend Ananda, seeing what drawbacks in passion do you advocate the abandoning of passion? Seeing what drawbacks in aversion do you advocate the abandoning of aversion? Seeing what drawbacks in delusion do you advocate the abandoning of delusion?"


-" Thưa Hiền giả, do thấy nguy hại của tham như thế nào, các Người tuyên thuyết về đoạn tận tham ? Do thấy nguy hại của sân như thế nào, các Người tuyên thuyết về đoạn tận sân ? Do thấy nguy hại của si như thế nào, các Người tuyên thuyết về đoạn tận si ?"

 

A person impassioned, his mind bound up, overcome with passion, wills for his own detriment, wills for the detriment of others, wills for the detriment of both. He also experiences mental stress & sorrow. But having abandoned passion, he doesn't will for his own detriment, doesn't will for the detriment of others, doesn't will for the detriment of both. He doesn't experience mental stress or sorrow.


Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại ḿnh, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại ḿnh, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm.

 

A person impassioned, his mind bound up, overcome with passion, engages in bodily misconduct, in verbal misconduct, in mental misconduct. But having abandoned passion, he doesn't engage in bodily misconduct, in verbal misconduct, or in mental misconduct.


Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ư nghĩ ác. Khi tham được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ư không nghĩ ác.

 

A person impassioned, his mind bound up, overcome with passion, doesn't discern, as it actually is, what is of profit to himself, what is of profit to others, what is of profit to both. But having abandoned passion, he discerns, as it actually is, what is of profit to himself, what is of profit to others, what is of profit to both.


Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rơ biết lợi ḿnh, không như thật rơ biết lợi người, không như thật rơ biết lợi cả hai. Khi tham được đoạn tận, như thật rơ biết lợi ḿnh, như thật rơ biết lợi người, như thật rơ biết lợi cả hai.

 

Passion, my friend, makes you blind, makes you sightless, makes you ignorant. It brings about the cessation of discernment, is conducive to trouble, and does not lead to Unbinding.


Tham, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn năo, không đưa đến Niết-bàn.

 

An aversive person, his mind bound up, overcome with aversion, wills for his own detriment, wills for the detriment of others, wills for the detriment of both. He also experiences mental stress & sorrow. But having abandoned aversion, he doesn't will for his own detriment, doesn't will for the detriment of others, doesn't will for the detriment of both. He doesn't experience mental stress or sorrow.


Người có sân, thưa Hiền giả, bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại ḿnh, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại ḿnh, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm.

 

An aversive person, his mind bound up, overcome with aversion, engages in bodily misconduct, in verbal misconduct, in mental misconduct. But having abandoned aversion, he doesn't engage in bodily misconduct, in verbal misconduct, or in mental misconduct.


Người có sân, thưa Hiền giả, bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ư nghĩ ác. Khi sân được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ư không nghĩ ác.

 

An aversive person, his mind bound up, overcome with aversion, doesn't discern, as it actually is, what is of profit to himself, what is of profit to others, what is of profit to both. But having abandoned aversion, he discerns, as it actually is, what is of profit to himself, what is of profit to others, what is of profit to both.


Người có sân, thưa Hiền giả, bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rơ biết lợi ḿnh, không như thật rơ biết lợi người, không như thật rơ biết lợi cả hai. Khi sân được đoạn tận, như thật rơ biết lợi ḿnh, như thật rơ biết lợi người, như thật rơ biết lợi cả hai.

 

Aversion, my friend, makes you blind, makes you sightless, makes you ignorant. It brings about the cessation of discernment, is conducive to trouble, and does not lead to Unbinding.


Sân, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn năo, không đưa đến Niết-bàn.

 

A deluded person, his mind bound up, overcome with delusion, wills for his own detriment, wills for the detriment of others, wills for the detriment of both. He also experiences mental stress & sorrow. But having abandoned delusion, he doesn't will for his own detriment, doesn't will for the detriment of others, doesn't will for the detriment of both. He doesn't experience mental stress or sorrow.


Người có si, thưa Hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại ḿnh, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi si được đoạn tận, không nghĩ đến hại ḿnh, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm.

 

A deluded person, his mind bound up, overcome with delusion, engages in bodily misconduct, in verbal misconduct, in mental misconduct. But having abandoned delusion, he doesn't engage in bodily misconduct, in verbal misconduct, or in mental misconduct.


Người có si, thưa Hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ư nghĩ ác. Khi si được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ư không nghĩ ác.

 

A deluded person, his mind bound up, overcome with delusion, doesn't discern, as it actually is, what is of profit to himself, what is of profit to others, what is of profit to both. But having abandoned delusion, he discerns, as it actually is, what is of profit to himself, what is of profit to others, what is of profit to both.


Người có si, thưa Hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rơ biết lợi ḿnh, không như thật rơ biết lợi người, không như thật rơ biết lợi cả hai. Khi si được đoạn tận, như thật rơ biết lợi ḿnh, như thật rơ biết lợi người, như thật rơ biết lợi cả hai.


Delusion, my friend, makes you blind, makes you sightless, makes you ignorant. It brings about the cessation of discernment, is conducive to trouble, and does not lead to Unbinding.


Si, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn năo, không đưa đến Niết-bàn.

 

Seeing these drawbacks in passion we advocate the abandoning of passion. Seeing these drawbacks in aversion we advocate the abandoning of aversion. Seeing these drawbacks in delusion we advocate the abandoning of delusion."


Thấy sự nguy hại này của tham, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận tham. Thấy sự nguy hại này của sân, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận sân. Thấy sự nguy hại này của si, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận si.

 

-"But is there, my friend, a path, is there a way to the abandoning of that passion, aversion, & delusion?"
-"Yes, my friend, there is a path, there is a way to the abandoning of that passion, aversion, & delusion."


-" Có con đường nào, thưa Hiền giả, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận tham, sân, si ?"
-" Có con đường, thưa Hiền giả, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si."

 

-"And what is that path, my friend, what is that way to the abandoning of that passion, aversion, & delusion?"
-"Just this noble eightfold path: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This is the path, this is the way to the abandoning of that passion, aversion, & delusion."


- Con đường ấy là ǵ, thưa Hiền giả, đạo lộ ấy là ǵ đưa đến đoạn tận tham, sân, si ?
- Chính là Thánh đạo tám ngành, tức là Chánh tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm,Chánh Định. . Đây là con đường, thưa Hiền giả, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si.

 

It is an auspicious path, my friend Ananda, it is an auspicious way to the abandoning of that passion, aversion, & delusion — enough for the sake of heedfulness.


Hiền thiện là con đường, thưa Hiền giả ! Hiền thiện là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si ! Thật là vừa đủ, thưa Hiền giả Ànanda, để áp dụng không phóng dật.

 

Notes

1. This is not the same Channa as the one mentioned in DN 16 or the origin story to Sanghadisesa 12.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |