To the extent that there are animals — footless, two-footed, four-footed, many footed; with form or formless; percipient, non-percipient, or neither percipient nor non-percipient — the Tathagata, worthy & rightly self-awakened, is reckoned the foremost among them. In the same way, all skillful qualities are rooted in heedfulness, converge in heedfulness, and heedfulness is reckoned the foremost among them.


Này các Tỷ-kheo, cho đến các loài hữu t́nh không chân, hay hai chân, hay nhiều chân, hay có sắc, hay không sắc, hay có tưởng, hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng. Như lai được gọi là tối thượng giữa họ, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy.

 

Just as the footprints of all legged animals are encompassed by the footprint of the elephant, and the elephant's footprint is reckoned the foremost among them in terms of size; in the same way, all skillful qualities are rooted in heedfulness, converge in heedfulness, and heedfulness is reckoned the foremost among them.


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những dấu chân của các loại chúng sanh bộ hành nào, tất cả đều hội tập trong chân con voi và chân con voi được gọi là tối thượng trong tất cả loại chân, tức là về phần to lớn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiện pháp.

 

Just as the rafters in a peak-roofed house all go to the roof-peak, incline to the roof-peak, converge at the roof-peak, and the roof-peak is reckoned the foremost among them; in the same way, all skillful qualities are rooted in heedfulness, converge in heedfulness, and heedfulness is reckoned the foremost among them.


Ví như, các đ̣n tay nào của một ngôi nhà có nóc nhọn, tất cả đều đi đến mái nhọn, hướng đến mái nhọn, quy tụ vào mái nhọn. Mái nhọn đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiện pháp.

 

Just as, of all root fragrances, black aloes-root is reckoned the foremost; in the same way, all skillful qualities are rooted in heedfulness, converge in heedfulness, and heedfulness is reckoned the foremost among them.


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại rể hương nào, loại mủ keo đen được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cà những pháp ấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy.

 

Just as, of all wood fragrances, red sandalwood is reckoned the foremost; in the same way, all skillful qualities are rooted in heedfulness, converge in heedfulness, and heedfulness is reckoned the foremost among them.


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại lơi hương nào, loại chiên-đàn đỏ được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cà những pháp ấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy.

 

Just as, of all flower fragrances, jasmine is reckoned the foremost; in the same way, all skillful qualities are rooted in heedfulness, converge in heedfulness, and heedfulness is reckoned the foremost among them.


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại hương nào, vũ quư hoa được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cà những pháp ấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy.

 

Just as all wattle-and-daub-town princes fall subject to a wheel-turning emperor, and the wheel-turning emperor is reckoned the foremost among them; in the same way, all skillful qualities are rooted in heedfulness, converge in heedfulness, and heedfulness is reckoned the foremost among them.


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những tiểu vương nào, tất cả đều tùy thuộc vua Chuyển luân vương. Chuyển luân vương đối với họ được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cà những pháp ấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy.

 

Just as all the light of the constellations does not equal one sixteenth of the light of the moon, and the light of the moon is reckoned the foremost among them; in the same way, all skillful qualities are rooted in heedfulness, converge in heedfulness, and heedfulness is reckoned the foremost among them.


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm ánh sáng của bất loại sao nào, tất cả đều không bằng một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng đố với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cà những pháp ấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy.

 

Just as in the last month of the rains, in autumn, when the sky is clear & cloudless, the sun, on ascending the sky, overpowers the space immersed in darkness, shines, blazes, & dazzles; in the same way, all skillful qualities are rooted in heedfulness, converge in heedfulness, and heedfulness is reckoned the foremost among them.


Ví như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời vươn thẳng lên trời, quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói sáng, rực sáng, bừng sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cà những pháp ấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy.

 

Just as the great rivers — such as the Ganges, the Yamuna, the Aciravati, the Sarabhu, & the Mahi — all go to the ocean, incline to the ocean, slope to the ocean, tend toward the ocean, and the ocean is reckoned the foremost among them; in the same way, all skillful qualities are rooted in heedfulness, converge in heedfulness, and heedfulness is reckoned the foremost among them.


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có con sông ấy lớn nào, ví như sông Hằng, sông Aciravat́, sông Sarabhù, sông Maih́, tất cả con sông ấy đều đi đến biển, hướng đến biển, thuận xuôi về biển, hướng nhập vào biển, biển lớn được gọi là tối thượng với chúng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cà những pháp ấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy.