LỜI NÓI ĐẰU: Xem trang trước Tăng Chi Bộ Kinh, l bộ Kinh thứ tư trong kinh tạng Pali (Sutta Pitaka), (Xem Tiếp)

I - Book of the Ones [go to top]


II - Book of the Twos [go to top]


III - Book of the Threes [go to top]


IV - Book of the Fours [go to top]

 • AN IV.1: Anubuddha Sutta — Understanding - Kinh Giác Ngộ {A ii 1} [Thanissaro]. Vì sao chúng ta mãi lang thang vô định trong cõi luân hồi? Bởi vì chúng ta chưa thực hiện bốn phẩm chất cao quí. - Why do we continue to wander aimlessly in samsara? It's because we haven't yet realized four noble qualities.
 • AN IV. 2: Kinh Rời Khỏi -Ngừơi không thành tựu bốn pháp này gọi là bị rời khỏi pháp luật này.

 • AN IV. 3: Kinh Mất Gốc 1 -Tán thán, không tán thán, tín nhiệm, không tín nhiệm thành tựu bốn pháp này là kẻ ngu, không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự nhu môt kẻ mất gốc,

 • AN IV. 4: Kinh Mất Gốc 2 -Do tà hạnh trong bốn sự, này các Tỳ-kheo, kẻ ngu, không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự nhu môt kẻ mất gốc, bị thuong tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nhiều điều vô phước. Thể nào là tà hạnh trong bốn sử?

 • AN IV.5: Anusota Sutta — With the Flow - Kinh Thuận Dòng {A ii 5} [Thanissaro]. Một sự nhắc nhở rằng lời khuyên phổ biến "hãy nương theo dòng chảy" không được sự ủng hộ trong Giáo pháp của đức Phật. - A reminder that the popular advice to "just go with the flow" finds no support in the Buddha's teachings.
 • AN IV.6 Học ít: Có bốn hạng nguoi này Nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên; Nghe ít, điều đã được nghe được khởi lên; Nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên; Nghe nhiều, điều đã được nghe có khởi lên.

 • (VI I) (7) Chói Sáng Tang ChúngCó bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, thông minh, được huấn luyện, không sợ hãi, nghe nhiều, trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng tăng chúng. 

 • Chuong IV (VIII ) (8) Vô Sở Úy Có bốn vô sở úy của Như Lai, này các Tỷ-kheo, do thành tựu bốn vô sở úy này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống tiếng con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân

 • Chuong IV (IX) (9) Khát Ái Có bốn ái sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, khi nào ái sanh, có thể sanh khởi nơi vị Tỷ-kheo

 • AN IV.10: Yoga Sutta — Yokes - Các Ách {A ii 10} [Thanissaro]. Trong nhiều b i giảng, đức Phật nói đến sự an nghỉ không tuyệt hảo khỏi cái ách. Trong b i n y, ng i giải thích những cái ách m ng i muốn nói đến l gì, v sự an nghỉ đó đến như thế n o. - In many discourses, the Buddha speaks of "the unexcelled rest from the yoke." In this discourse he explains what yokes he is referring to, and how that rest comes about.

 • AN IV II. Phẩm Hành

 • AN IV 12 Chế Ngự

 • AN IV (II) (13) Chánh Cần

 • AN IV 14 Chế Ngự

 • AN IV 15 Thi Thiết

 • AN IV 16 Trí Tế Nhị

 • AN IV 17 Sanh thú không nên đi

 • AN IV 18 Sanh thú nên đi

 • AN IV 19 Sanh thú nên đi (Kinh này là kinh 17 và kinh 18 hợp lại)

 • AN IV 20 Người Đầu Bếp

 • AN IV.19: Agati Sutta — Off Course - Kinh Thiên Vị {A ii 18} [Thanissaro]. Đức Phật giải thích sự khác nhau giữa "đúng đường" v "chệch đường" trong tu tập Giáo pháp. - The Buddha explains the difference between staying "on course" and straying "off course" in one's Dhamma practice.
 • AN IV.24: Kalaka Sutta — At Kalaka's Park - Kinh K laka {A ii 23} [Thanissaro]. Mặc dù đức Phật có sự hiểu biết sâu sắc, ng i không b i tỏ quan diểm về bất cứ phía n o. - Even though the Buddha has deep understanding, he doesn't take a stance on any of it.
 • AN IV.28: Ariya-vamsa Sutta — The Discourse on the Traditions of the Noble Ones - Kinh Truyền Thống {A ii 27} [Thanissaro]. Đức Phật miêu tả bốn phẩm chất tốt đẹp của một tu sĩ: h i lòng với y áo, thực phẩm khất thực, chỗ ở v tìm niềm vui trong việc vun đắp sự an l nh của những trạng thái tinh thần. (Đây l một trong những kinh do vua Asoka (r. 270-232 BCE) tuyển trạch để cho các Phật tử tu tập nghiên cứu, chiêm nghiệm thường xuyên.) - The Buddha describes four good qualities in a monk: contentment with regard to robes, almsfood, and lodging, and finding pleasure in cultivating wholesome mental states. (This is one of the suttas selected by King Asoka (r. 270-232 BCE) to be studied and reflected upon frequently by all practicing Buddhists. See That the True Dhamma Might Last a Long Time: Readings Selected by King Asoka, by Thanissaro.)
 • AN IV.31: Cakka Sutta — Wheels - Kinh Bánh Xe {A ii 30} [Thanissaro]. Đây l một lọai xe hai cầu bảo đảm cho bạn vững chải trên đường. - Here is one kind of four-wheel drive that is sure to keep you on the road.
 • AN IV.32: Sangaha Sutta — The Bonds of Fellowship - Nhiếp Pháp {A ii 32} [Thanissaro]. Những phẩm chất giúp giữ vững gia đình - hay bất cứ cộng đồng n o. - The qualities that help hold together a family — or any community.
 • AN IV.35: Vassakara Sutta — With Vassakara - Kinh Vassak ra {A ii 34} [Thanissaro]. Bốn phẩm chất nổi bật của một người khôn ngoan. - Four distinguishing qualities of a wise person.
 • AN IV.36: Dona Sutta — With Dona - Kinh tùy thuộc thế giới {A ii 36} [Thanissaro]. Một người đi đường bi thu hút bởi vẻ thanh cao của đức Phật, hỏi, "Ng i l ai, thiên, thần hay người?". Đức Phật, lúc bấy giờ đã nổi tiếng, trả lời l m cho đọan n y trở th nh đọan được trích dẫn thường xuyên nhất trong Kho t ng Kinh điển. - A passerby, struck by the Buddha's serene presence, asks him, "What are you? Are you a deva? A spirit? A human being?" The Buddha's now-famous reply has made this one of the most oft-quoted passages in the entire Canon.
 • AN IV.37: Aparihani Sutta — No Falling Away - Kinh Không thể rơi xuống {A ii 38} [Thanissaro]. Nếu ta chân th nh trong việc mong cầu Giác ngộ, thì bốn khía cạnh n y của việc tu tập Giáo pháp cần được phát triển. - If one is sincere in one's aspirations to realize Awakening, these four aspects of Dhamma practice should be constantly developed.
 • AN IV.41: Samadhi Sutta — Concentration - Kinh Định {A ii 44} [Thanissaro]. Đức Phật giải thích cách m định, khi được phát triển viên mãn,có thể đem lại bất cứ điều n o trong bốn kết quả mong muốn khác nhau. - The Buddha explains how concentration, when fully developed, can bring about any one of four different desirable results.
 • AN IV.42: Pañha Sutta — Questions - Kinh Các câu hỏi {A ii 46} [Thanissaro]. Giáo pháp của đức Phật về sự thiện xảo v lời nói mở rộng th nh nghệ thuật trả lời các câu hỏi. - The Buddha's teachings on skillfulness and speech extend to mastering the art of answering questions.
 • AN IV.45: Rohitassa Sutta — To Rohitassa - Kinh Rohitassa (1) {A ii 47} [Thanissaro]. Một phạm thiên đi đây đi đó nhiều biết rằng chúng ta không cần phải đi tận cùng trời cuối đất để tìm cách chấm dứt khổ. Chúng ta không cần phải nhìn xa hơn l trong tấm thân n y. - A well-traveled deva learns that we don't have to go to the ends of the world to find an end to suffering; we need look no further than within this very body.
 • AN IV.49: Vipallasa Sutta — Perversions - Kinh Tưởng Điên Đảo {A ii 52} [Olendzki (excerpt) | Thanissaro]. Bốn lọai tưởng uẩn sai lầm cột chặt chúng ta v o vòng sinh tử. - Four kinds of misperceptions that keep us bound to the cycle of rebirths.
 • AN IV.55: Samajivina Sutta — Living in Tune - Xứng Đôi (1) {A ii 61} [Thanissaro]. bạn có muốn sống cùng với vị hôn phối của minh hiện nay trong những kiếp sau nữa không? Ở đây giải thích tại sao. - Would you like to live with your current spouse in future lives, too? Here's how.
 • AN IV.62: Anana Sutta — Debtless - Kinh Không Nợ {A ii 69} [Thanissaro]. SuttaReadings.net icon Đức Phật nói với vị tín đồ cư sĩ gi u có Anathapindika về bốn an lạc m một cư sĩ có thể thụ hửơng. Một v i cái cần sự gi u sang, nhưng cái tốt nhất lại không tốn tiền. - The Buddha tells the wealthy lay-follower Anathapindika about four kinds of happiness that a householder may enjoy. Some require wealth, but the best is free of charge.
 • AN IV.67: Ahina (Ahi) Sutta — By a Snake - Kinh Vua các Lo i Rắn {A ii 72} [Piyadassi | Thanissaro]. L m thế n o m việc tu tập tâm từ có thể l m sự hộ trì chống lại sự nguy hại? - How the practice of metta (loving-kindness) can serve as a protection against harm.
 • AN IV.73: Sappurisa Sutta — A Person of Integrity - Kinh Bậc Chân Nhân {A ii 77} [Thanissaro]. bạn có phải l người chính trực không? Cách m bạn nói về mình v người khác cho thấy bạn l người chính trực đến mức n o. - Are you a person of integrity? How you speak about yourself and others reveals much about your personal integrity.
 • AN IV.77: Acintita Sutta — Unconjecturable - Kinh Không Có Thể Nghĩ Được {A ii 80} [Thanissaro]. Nếu bạn d nh quá nhiều thì giờ để suy tư về bốn điều n y, chắc chắn bạn sẽ phát điên. - If you spend too much time pondering these four things you will surely drive yourself crazy.
 • AN IV.79: Vanijja Sutta — Trade - Kinh Buôn Bán {A ii 81} [Thanissaro]. Một lý do giải thích vì sao một người th nh công v những người khác thất bại trong những ng nh nghề kinh doanh của họ. - One reason why some people succeed and others fail in their trades.
 • AN IV.85: Tamonata Sutta — Darkness - Kinh Tối Tăm {A ii 85} [Thanissaro]. Sự tốt đẹp của một người không đo bằng sự gi u có, sắc đẹp hay địa vị của họ, m bằng sự tốt đẹp trong những h nh động của họ. - A person's goodness is measured not by his or her wealth, beauty, or status, but by the goodness of his or her actions.
 • AN IV.94: Samadhi Sutta — Concentration (Tranquillity and Insight) - Thiền Định {A ii 93} [Thanissaro]. Đức Phật giải thích cách m thiển định đúng đắn bao gồm sự phát triển cả minh kiến lẫn tĩnh tâm. - The Buddha explains how correct meditation practice consists of the development of both insight (vipassana) and tranquillity (samatha).
 • AN IV.95: Chavalata Sutta — The Firebrand - Kinh Que Lửa{A ii 95} [Buddharakkhita | Thanissaro]. Cái n o tốt hơn: tu tập gíao pháp vì lợi lạc riêng mình hay vì lợi lạc của người khác? Câu trả lời có thể l m bạn ngạc nhiên. - Which is better: to practice Dhamma for one's own benefit or for another's? The answer may surprise you.
 • AN IV.96: Raga-vinaya Sutta — The Subduing of Passion - Kinh Lợi Mình (1) {A ii 96} [Thanissaro]. Tu tập Giáo pháp vì lợi lạc của riêng mình v cho người khác có nghĩa gì? - What does it mean to practice Dhamma for one's own benefit — and for another's?
 • AN IV.99: Sikkha Sutta — Trainings - Những Học Pháp {A ii 98} [Thanissaro]. Tốt nhất nếu bạn giữ giới cho chính bạn, nhưng hỗ trợ người khác cũng tuân theo chúng. - It is best of all if you not only follow the precepts yourself, but can support others in following them, too.
 • AN IV.102: Valahaka Sutta — Thunderheads - Kinh Sấm Mưa {A ii 103} [Thanissaro]. Đọc kinh l tốt rồi, nhưng còn việc phải l m. Hãy thiền định. - Reading suttas is good, but there is more to be done. Go meditate!
 • AN IV.111: Kesi Sutta — To Kesi the Horsetrainer - Kinh Kesi {A ii 111} [Thanissaro]. Đức Phật giải thích cho Kesi, một người huấn luyện ngựa , cách m ng i giảng dạy Giáo Pháp. Sự trình b y tuyệt vời n y đem lại sự nghiên cứu thấu đáo cho mọi người thầy bởi vì có cho thấy nhiều cấp bậc giảng dạy có hiệu quả. Đức Phật nói bằng những từ ngữ m người nghe (huấn luyện ngựa) hiểu, ng i dùng những ngụ ngôn có hiệu quả cao v ng i khéo léo trả lời những câu hỏi thật sự ẩn đ ng sau những câu hỏi của người học (Xin vui lòng huấn luyện cho đệ tử!) - The Buddha explains to Kesi, a horsetrainer, how he teaches Dhamma. This brilliant exposition warrants close study by every teacher, as it reveals the multiple levels in which effective teaching operates: the Buddha speaks in terms that the listener understands (horsetraining), he uses similes to great effect, and he deftly answers the real question that lies behind the student's query ("Please, can you train me?").
 • AN IV.113: Patoda Sutta — The Goad-stick - Kinh Gậy Thúc Ngựa {A ii 114} [Thanissaro | Woodward]. Cần có bao nhiêu khổ để thúc giục bạn tích cực tu tập Giáo pháp? Đức Phật minh họa quan điểm của ng i bằng cách sử dụng ngụ ngôn nổi tiếng về con ngựa thuần chuẩn bị người cỡi thúc giục h nh động. - How much dukkha does it take to motivate you to practice the Dhamma in earnest? The Buddha illustrates his point with the famous simile of a thoroughbred horse stirred to action by its rider.
 • AN IV.115: Thana Sutta — Courses of Action - Kinh Các Trường Hợp {A ii 118} [Thanissaro]. Khi phải chọn lựa, l m thế n o người ta quyết định đường lối h nh động n o để tuân theo? Ở đây đức Phật đưa ra lời khuyên hữu ích. - When faced with a choice, how does one decide which course of action to follow? The Buddha here offers some helpful advice.
 • AN IV.123: Jhana Sutta — Mental Absorption (1) - Kinh Các hạng người sai khác (1) {A ii 125} [Thanissaro]. Đức Phật miêu tả bốn con đường có thể tái sanh mở ra cho những ai tu tập bốn cảnh thiền. - The Buddha describes four possible courses of rebirth open to someone who practices jhana.
 • AN IV.124: Jhana Sutta — Mental Absorption (2) - Kinh Các hạng người sai khác (2) {A ii 126} [Thanissaro]. Đức Phật miêu tả một con đường tái sanh khác có thể mở ra cho những ai tu tập bốn cảnh thiền. - The Buddha describes another possible course of rebirth open to someone who practices jhana.
 • AN IV.125: Metta Sutta — Good Will (1) - Kinh Từ (1){A ii 128} [Ñanamoli | Thanissaro]. Đức Phật miêu tả bốn con đường tái sanh có thể mở ra cho những ai tu tập phạm hạnh (Từ, Bi, Hỷ, Xả) - The Buddha describes four possible courses of rebirth open to someone who practices the brahma-vihara (good will, compassion, appreciative joy, and equanimity).
 • AN IV.126: Metta Sutta — Good Will (2) {A ii 129} [Ñanamoli | Thanissaro]. The Buddha describes another possible course of rebirth open to someone who practices the brahma-vihara (good will, compassion, appreciative joy, and equanimity).
 • AN IV.144: Obhasa Sutta — Brightness - Kinh Ánh Chiếu {A ii 139} [Thanissaro]. Cái gì mang lại sự chói sáng nhất trong cuộc sống. - What provides the most brightness in life?
 • AN IV.159: Bhikkhuni Sutta — The Nun - Kinh Tỷ kheo ni {A ii 144} [Thanissaro]. Tôn giả Ananda dạy cho một nữ tỳ keo rằng dù rằng tham ái có thể được sử dụng để khác phục tham ái, ngã mạn có thể được sử dụng để khắc phục ngã mạn. Nguyên tắc có không đúng đối với sự giao hợp. - Ven. Ananda teaches a nun that, although craving can be used to overcome craving, and conceit to overcome conceit, the same principle does not hold for sexual intercourse.
 • AN IV.170: Yuganaddha Sutta — In Tandem - Kinh Gắn Liền, CộtChặt {A ii 156} [Thanissaro]. Tôn giả Ananda miêu tả những con đường dẫn đến quả vị A la hán trong đó định v tĩnh tâm cùng hợp tác. - Ven. Ananda describes the paths to arahantship by which insight (vipassana) and tranquillity (samatha) work hand-in-hand.
 • AN IV.174: Kotthita Sutta — To Kotthita - Kinh Kotthita {A ii 161} [Thanissaro]. Đức Phật trả lời câu hỏi n y như thế n o: Bên kia Niết b n l gì? - How the Buddha answers the question, "What lies beyond Nibbana?"
 • AN IV.178: Jambali Sutta — The Waste-water Pool - Kinh Hồ Nước Ở l ng {A ii 165} [Thanissaro]. Đức Phật dùng một v i ngụ ngôn đáng ghi nhớ để miêu tả sự khắc phục tự nhã v vô minh. - The Buddha uses some memorable similes to describe the overcoming of self-identification and ignorance.
 • AN IV.179: Nibbana Sutta — Unbinding - Kinh Niết BÀn {A ii 166} [Thanissaro]. Tại sao một số người đạt được Giác ngộ trong kiếp n y, còn những người khác thì không? - Why do some people gain Awakening in this life, while others don't?
 • AN IV.181: Yodhajiva Sutta — The Warrior - Kinh Người Chiến Sĩ {A ii 170} [Thanissaro]. Một người tu thiền th nh công, cũng giống như một chiến binh, phát triển bốn phẩm chất n y. - An accomplished meditator — like a great warrior — develops these four qualities.
 • AN IV.183: Suta Sutta — On What is Heard - Kinh Điều Được Nghe {A ii 172} [Thanissaro]. Vì sao nguyên tắc về sự chân thật không có nghĩa hòan tòan thẳng thắn v cởi mở. - Why the principle of truthfulness does not imply total frankness or openness.
 • Kinh Không sợ hãi - AN IV.184: Abhaya Sutta — Fearless {A ii 173} [Thanissaro]. Đức Phật giải thích cho Janussonin bốn cách khắc phục sự sơ hãi cái chết. - The Buddha explains to Janussonin four ways to overcome the fear of death.
 • AN IV.192: Thana Sutta — Traits - Kinh Trường Hợp {A ii 187} [Thanissaro]. L m thế n o bạn có thể nhận ra một người tốt v khôn ngoan. Đức Phật giải thích những phẩm chất để tìm kiếm v xác định chúng. - How can you recognize a good and wise person? The Buddha explains what qualities to look for and how to spot them.
 • AN IV.199: Tanha Sutta — Craving - Kinh Ái {A ii 211} [Thanissaro]. Đức Phật liệt kê nhiều lọai tư tương rối rắm m một tâm chưa lọai bỏ được tham ái trải qua. Nghe có vẻ quen thuộc? - The Buddha enumerates the many kinds of tangled thoughts experienced by a mind not yet free of craving. Sound familiar?
 • AN IV.200: Pema Sutta — Affection - Kinh Luyến Ái {A ii 213} [Thanissaro]. Các ý kiến của bạn bè v kẻ thù của chúng ta thường ảnh hưởng đến tư tưởng v cảm xúc của chúng ta về người khác. Lọai tư duy n y có nguồn gốc từ tham ái. Đức Phật đưa ra cách điều trị. - The opinions of our friends and enemies often influence our own thoughts and feelings about others. This kind of thinking is rooted in craving, and the Buddha offers a cure.
 • AN IV.231-232-233-234: Chuong IV - XXIV Phẩm Nghiệp: Gồm các bài kinh nói về nghiệp


 • AN IV.235: Ariyamagga Sutta — The Noble Path - Kinh Thánh Đạo {A ii 237} [Thanissaro]. Những thiện nghiệp cuối cùng mang lại những thiện quả, những ác nghiệp mang lại ác quả. Nhưng tốt nhứt l nghững nghiệp đem lại sự chấm dứt nghiệp. - Skillful actions (kamma) eventually bring good results, while unskillful ones bring bad. But best of all are the actions that lead to the ending of kamma altogether.
 • AN IV.236 Chuong IV - XXIV Phẩm Nghiệp: Kinh Giác Chi


 • AN IV.237 Chuong IV - XXIV Phẩm Nghiệp: Kinh Ðáng quở trách


 • (VII) (238) Có Hại, (IX) (239) Vị Sa Môn, (X) (240) Các Lợi Ích Nhở Bậc Chân Nhân Chuong IV - XXIV Phẩm Nghiệp:thành tựu với bốn pháp này, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục Với thân nghiệp có tổn hại, với khẩu nghiệp có tổn hại, với ý nghiệp có tổn hại, với kiến có tổn hại.


 • AN IV.252: Pariyesana Sutta — Searches - Kinh Tầm Cầu {A ii 247} [Thanissaro]. Bạn đang tìm gì? Bạn đang tìm hạnh phúc ở những nơi không đúng chỗ? Bạn có đang tìm an lạc cao cả v bền lâu. - What are you searching for? Are you looking for happiness in all the wrong places? Are you looking for a lasting, noble happiness?
 • AN IV.255: Kula Sutta — On Families - Kinh Lợi Ích Gia Đình {A ii 249} [Thanissaro]. L m thế n o m một gia đình đánh mất hoặc giữ gìn được sự gi u có của mình. - How a family loses or preserves its wealth.
 • AN IV.259: Araññika Sutta — A Wilderness Dweller - Kinh Sống Trong Rừng {A ii 250} [Thanissaro]. Lọai người n o thích thích hơp sống nơi hoang dã? - What sort of person is fit to live in the wilderness?

V - Book of the Fives [go to top]


VI - Book of the Sixes [go to top]


VII - Book of the Sevens [go to top]


VIII - Book of the Eights [go to top]


IX - Book of the Nines [go to top]


X - Book of the Tens [go to top]


XI - Book of the Elevens [go to top]

 • AN XI.1: Kimattha Sutta — What is the Purpose? - Kinh Có lợi ích gì? {A v 311} [Thanissaro]. Why does the Buddha repeatedly implore us to cultivate sila (virtue)? Tại sao Đức Phật lập đi lập lại nhiều lần khuyên nhủ chúng ta giữ giới.
 • AN XI.2: Cetana Sutta — An Act of Will - Kinh Nghĩ với dụng ý {A v 312} [Thanissaro]. Các phẩm chất tốt đẹp của tâm tự nhiên dẫn đấn sự phát triển các phẩm chất tốt đẹp khác. Tất cả đều bắt đầu từ giới luật. - Good qualities in the heart naturally lead to the development of other good qualities. It all starts with sila (virtue).
 • AN XI.10: Sandha Sutta — To Sandha - Kinh Sandha {A v 323} [Thanissaro]. What makes the arahant's experience of jhana unique? Thiền như thế n o? Kinh nghiệm của bậc Thánh nhân.
 • AN XI.12: Mahanama Sutta — To Mahanama (1) - Kinh Mahanama (1) {A v 328} [Thanissaro]. The Buddha instructs the householder Mahanama on the importance of developing the six recollections (recollection of the Buddha, Dhamma, Sangha, one's own virtues, one's own generosity, and the devas). Đức Phật giảng cho họ Thích Mahanama về sáu phươnh pháp tuỳ niệm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm Thiên.
 • AN XI.13: Mahanama Sutta — To Mahanama (2) - Kinh Mahanama (2) {A v 332} [Thanissaro]. The Buddha further instructs the householder Mahanama on the importance of developing the six recollections, reminding him to develop these recollections in every posture, even "while you are busy at work, while you are resting in your home crowded with children." Đức Phật giảng cho họ Thích Mahanama v nhấn mạnh tầm quan trọng của sáu phương pháp tuỳ niệm. Phải tu tập trong mọi oai nghi cũng như những khi bận rộn với công việc, cũng như những lúc ở nh với lũ trẻ.
 • AN XI.16: Metta (Mettanisamsa) Sutta — Good Will - Kinh Từ {A v 342; BJT calls this the Mettanisamsa Sutta; Thai, Burmese, and PTS call it Metta Sutta} [Piyadassi | Thanissaro]. Mười một lợi lạc khởi sanh từ thiền định tâm từ. - Eleven benefits arising from the practice of metta (loving kindness, or good-will) meditation.
 • AN XI.17: Dasama Sutta — To Dasama - Kinh Dasama gia chủ. {A v 342} [Thanissaro]. Ven. Ananda describes eleven modes of practice that can lead to the Deathless. (This sutta is identical to MN 52, but without the preamble.) Tôn giả Ananda mô tả mười một thức tu tập dẫn đến bất tử.
 • AN XI.18: Gopalaka Sutta — The Cowherd - Kinh Người chăn bò {A v 347} [Thanissaro]. Eleven factors that are conducive to spiritual growth, and eleven that are obstructive. Mười một pháp l m cho vị Tỷ kheo tăng trưởng ,tăng thịnh trong Pháp v Luật n y. Song song đó có mười một pháp l m thoái hoá.(Kinh n y giốn y như MN 33,nhưng không có phần mở đầu. - This sutta is identical to MN 33, but without the preamble.)