Monks, seven types of individuals are to be found existing in the world. Which seven?


Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người được ví dụ với nước, có mặt hiện hữu ở đời. Thế pháp là bảy?

 

There is the case where an individual sinks down once and stays sunk. There is the case where an individual, on coming to the surface, sinks down again. There is the case where an individual, on coming to the surface, stays there. There is the case where an individual, on coming to the surface, opens his eyes & looks around. There is the case where an individual, on coming to the surface, heads across. There is the case where an individual, on coming to the surface, gains a foothold. Then there is the case where an individual, on coming to the surface, crosses over, reaches the far shore, stands on high ground, a brahman.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người lặn một lần rồi ch́m luôn; ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nổi lên, lại ch́m xuống; ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nổi lên, được đứng lại; ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nổi lên, lại nh́n và thấy; ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại bơi tới; ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nổi lên, đạt được chỗ có chân đứng; ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nổi lên, sau khi bơi qua đến được bờ bên kia, lên đứng trên đất liền, là một vị Bà-la-môn.

 

And how does an individual sink down once and stay sunk? There is the case where an individual is endowed with exclusively dark, unskillful qualities. That's how an individual sinks down once and stays sunk.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người, lặn một lần rồi ch́m luôn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hoàn toàn thành tựu với các pháp đen, bất thiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người lặn một lần rồi ch́m luôn.

 

And how does an individual, on coming to the surface, sink down again? There is the case where an individual comes to the surface, [seeing,] 'Conviction in skillful qualities is good, conscience is good, concern is good, persistence is good, discernment with regard to skillful qualities is good.' But his conviction neither remains nor grows, but simply wanes away. His conscience, his concern, his persistence, his discernment neither remain nor grow, but simply wane away. That's how an individual, on coming to the surface, sinks down again.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại ch́m xuống? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ: "Lành thay, ḷng tin trong các thiện pháp! Lành thay, ḷng xấu hổ... Lành thay, ḷng sợ hăi... Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Ḷng tin ấy của vị đo không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Ḷng xấu hổ đó của vị ấy... ḷng sợ hăi đó của vị ấy... sự tinh tấn đó của vị ấy... Trí tuệ đó của vị ấy không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Như vậy, này các Tỷ-kheo là hạng người sau khi nổi lên, lại ch́m xuống.

 

And how does an individual, on coming to the surface, stay there? There is the case where an individual comes to the surface, [seeing,] 'Conviction in skillful qualities is good, conscience is good, concern1 is good, persistence is good, discernment with regard to skillful qualities is good.' His conviction doesn't wane, but instead develops & remains. His conscience, his concern, his persistence, his discernment don't wane, but instead develop & remain. That's how an individual, on coming to the surface, stays there.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên, được đứng lại? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ như sau: "Lành thay, ḷng tin trong các thiện pháp! Lành thay, ḷng hổ thẹn... Lành thay, ḷng sợ hăi... Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Ḷng tin đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại, ḷng hổ thẹn của vị ấy... ḷng sợ hăi đó của vị ấy... sự tinh tấn đó của vị ấy... trí tuệ đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nổi lên, được đứng lại.

 

And how does an individual, on coming to the surface, open his eyes & look around? There is the case where an individual comes to the surface, [seeing,] 'Conviction in skillful qualities is good, conscience is good, concern is good, persistence is good, discernment with regard to skillful qualities is good.' With the total ending of [the first] three fetters, he becomes a stream-winner, steadfast, never again destined for states of woe, headed for self-awakening. That's how an individual, on coming to the surface, opens his eyes & looks around.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên, lại và nh́n thấy? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ: "Lành thay, ḷng tin trong các thiện pháp! Lành thay, ḷng hổ thẹn... Lành thay, ḷng sợ hăi... Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Vị ấy, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không c̣n bị đọa lạc, quyết chắc chứng ngộ Bồ đề. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nổi lên, nh́n và thấy.

 

And how does an individual, on coming to the surface, head across? There is the case where an individual comes to the surface, [seeing,] 'Conviction in skillful qualities is good, conscience is good, concern is good, persistence is good, discernment with regard to skillful qualities is good.' With the total ending of [the first] three fetters, and with the attenuation of passion, aversion, & delusion, he becomes a once-returner, who — on returning only one more time to this world — will make an ending to stress. That's how an individual, on coming to the surface, heads across.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên, lại bơi tới? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ: "Lành thay, ḷng tin trong các thiện pháp! Lành thay, ḷng hổ thẹn... Lành thay, ḷng sợ hăi... Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Vị ấy, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm muội lược tham sân si, là bậc Nhất Như Lai, c̣n trở lui đời này một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nổi lên, lại bơi tới.

 

And how does an individual, on coming to the surface, gain a foothold? There is the case where an individual comes to the surface, [seeing,] 'Conviction in skillful qualities is good, conscience is good, concern is good, persistence is good, discernment with regard to skillful qualities is good.' With the total ending of the five lower fetters, he is due to be reborn [in the Pure Abodes], there to be totally unbound, never again to return from that world. That's how an individual, on coming to the surface, gains a foothold.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên, lại đạt được chân đứng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ: "Lành thay, ḷng tin trong các thiện pháp! Lành thay, ḷng hổ thẹn... Lành thay, ḷng sợ hăi... Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Vị ấy, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy nhập Niết-bàn, không trở lui trạng thái ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nổi lên, đă đạt chân đứng.

 

And how does an individual, on coming to the surface, cross over, reach the far shore, stand on high ground, a brahman? There is the case where an individual comes to the surface, [seeing,] 'Conviction in skillful qualities is good, conscience is good, concern is good, persistence is good, discernment with regard to skillful qualities is good.' With the ending of the mental fermentations, he enters & remains in the fermentation-free awareness-release & discernment-release, having directly known and realized them for himself right in the here & now. That's how an individual, on coming to the surface, crosses over, reaches the far shore, stands on high ground, a brahman.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên đă bơi qua, đạt đến bờ bên kia, đứng trên đất liền bậc Bà-la-môn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ: "Lành thay, ḷng tin trong các thiện pháp! Lành thay, ḷng hổ thẹn... Lành thay, ḷng sợ hăi... Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Vị ấy, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự ḿnh chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nổi lên đă bơi qua, đă đến bờ bên kia, đă đứng trên đất liền, là bậc Bà-la-môn.

 

These are the seven types of individuals to be found existing in the world.


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người được ví dụ với nước, có mặt, hiện hữu ở đời.

 

Notes

1. Ottappa: Concern over the results of actions.

See also: Iti 69; Sn5.5.