Monks, these five are things that weaken the training. Which five?


Này các Tỷ-Kheo, có năm pháp làm suy yếu học tập này. Thế nào là năm ?

 

The taking of life,
Stealing,
Sexual misconduct,
The telling of lies,
Distilled & fermented beverages that are a cause for heedlessness.


Sát sanh
Lấy của không cho
Tà hạnh trong các dục
Nói láo
Đắm say rượu men, rượu nấu.

 

These five are things that weaken the training.


Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập.

 

To abandon these five things that weaken the training, one should develop the four frames of reference. Which four?


Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn ?

 

There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu ở đời.

 

There is the case where a monk remains focused on feelings in & of themselves — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu ở đời.

 

There is the case where a monk remains focused on mind in & of itself — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu ở đời.

 

There is the case where a monk remains focused on mental qualities in & of themselves — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu ở đời.

 

To abandon the five things that weaken the training, one should develop these four frames of reference."


Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập