Monks, there are these five hindrances. Which five?


Này các Tỷ-kheo, có năm triền cái này. Thế nào là năm ?

 

Sensual desire as a hindrance.
Ill will as a hindrance.
Sloth & drowsiness as a hindrance.
Restlessness & anxiety as a hindrance.
Uncertainty as a hindrance.
These are the five hindrances.


Dục tham triền cái
Sân triền cái
Hôn trầm thụy miên triền cái
Trạo hối triền cái
Nghi triền cái
Này các Tỷ-kheo, có năm triền cái này.

 

To abandon these five hindrances, one should develop the four frames of reference. Which four?


Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm triền cái này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn ?

 

There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu ở đời.

 

There is the case where a monk remains focused on on feelings in & of themselves — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu ở đời.

 

There is the case where a monk remains focused on mind in & of itself — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu ở đời.

 

There is the case where a monk remains focused on mental qualities in & of themselves — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu ở đời.

 

To abandon the five hindrances, one should develop these four frames of reference."


Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm triền cái, Bốn niệm xứ cần phải tu tập.