When elephants & cow-elephants & calf-elephants & baby elephants go ahead of a wilderness tusker foraging for food and break off the tips of the grasses, the wilderness tusker feels irritated, upset, & disgusted.


Này các Tỷ-kheo, khi nào các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con đi đến trước, đến trước chỗ ăn của con voi lớn ở rừng, cắt đứt các ngọn cỏ, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán.

 

When elephants & cow-elephants & calf-elephants & baby elephants devour the wilderness tusker's bunches of branches, he feels irritated, upset, & disgusted.


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voi , các con voi cái, các voi trẻ, các con voi con nhai ăn các bó cây găy, các cành cây tại chỗ ăn của con voi lớn ở rừng, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán.

 

When elephants & cow-elephants & calf-elephants & baby elephants go ahead of the wilderness tusker on his way down to his bath and stir up the mud in the water with their trunks, he feels irritated, upset, & disgusted.


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voi , các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con đi trước, đi trước, xuống trũng nước của con voi rừng, dùng ṿi quấy động, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán.

 

When cow-elephants go along as the wilderness tusker is bathing and bang up against his body, he feels irritated, upset, & disgusted.


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voi cái bước xuống trũng nước của con voi rừng, cọ xát thân của con voi rừng, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán.

 

Then the thought occurs to the wilderness tusker, 'I now live hemmed in by elephants & cow-elephants & calf-elephants & baby elephants. I feed off grass with broken-off tips. My bunches of branches are devoured. I drink muddied water. Even when I bathe, cow-elephants go along and bang up against my body. What if I were to live alone, apart from the crowd?'


Trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: "Này ta sống lẫn lộn với các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta ăn các loại cỏ đầu ngọn bị cắt đứt, chúng nhai ăn các bó cây găy và các cành cây của ta, ta uống nước bị vẩn đục; khi ta đi xuống trũng nước, các con voi cái đến cọ xát thân ta. Vậy ta hăy sống một ḿnh, xa rời bầy voi".

 

So at a later time he lives alone, apart from the crowd. He feeds off grass with unbroken tips. His bunches of branches are undevoured. He drinks unmuddied water. When he bathes, cow-elephants don't go along and bang up against his body.


Rồi sau một thời gian, con voi ấy sống một ḿnh, xa rời bầy voi, ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt, nó không ăn các bó cây găy, và các cành cây, nó uống nước không vẩn đục, khi bước xuống trũng nước, các con voi cái không đi đến cọ xát thân.

 

The thought occurs to him, 'Before, I lived hemmed in by elephants & cow-elephants & calf-elephants & baby elephants. I fed off grass with broken-off tips. My bunches of branches were devoured. I drank muddied water. Even when I bathed, cow-elephants would go along and bang up against my body.


Trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: "Trước đây, ta sống lẫn lộn với các voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta ăn các loại cỏ đầu ngọn bị cắt đứt, chúng ăn các bó cây găy và các cành cây của ta, ta uống nước bị vẩn đục. Khi ta bước xuống trũng nước, các con voi cái đến cọ xát thân ta.

 

But now I live alone, apart from the crowd. I feed off grass with unbroken tips. My bunches of branches are undevoured. I drink unmuddied water. When I bathe, cow-elephants don't go along and bang up against my body.'


Nay ta sống một ḿnh, xa rời bầy voi, ta ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt, chúng không ăn các bó cây găy, và các cành cây của ta. Ta uống nước không vẩn đục. Khi ta bước xuống trũng nước, các con voi cái không đi đến cọ xát thân ta.

 

Breaking off a branch with his trunk and scratching his body with it, gratified, he allays his itch.


Con voi rừng ấy với cái ṿi bẻ gẫy cành cây, lấy cành cây cọ xát thân ḿnh, và hoan hỷ làm cho nhẹ bớt cơn ngứa.

 

In the same way, when a monk lives hemmed in with monks, nuns, male & female lay followers, kings, royal ministers, sectarians, & their disciples, the thought occurs to him, 'I now live hemmed in by monks, nuns, male & female lay followers, kings, royal ministers, sectarians, & their disciples. What if I were to live alone, apart from the crowd?'


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống lẫn lộn với các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với vua và đại thần của vua, với các ngoại đạo sư và đệ tử của ngoại đạo, trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Ta sống lẫn lộn với các Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni, các nam cư sĩ và nữ cư sĩ, vua và các đại thần của vua, các ngoại đạo sư và các đệ tử của ngoại đạo. Vậy ta hăy sống một ḿnh, xa rời họ"

 

So he seeks out a secluded dwelling: a wilderness, the shade of a tree, a mountain, a glen, a hillside cave, a charnel ground, a forest grove, the open air, a heap of straw. After his meal, returning from his alms round, he sits down, crosses his legs, holds his body erect, and brings mindfulness to the fore.


Vị ấy sống tại trú xứ xa vắng, ngôi rừng, gốc cây, núi non ghềnh đá, hang núi, băi tha ma, rừng cao nguyên, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi đến rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, lưng thẳng, an trú niệm trước mặt.

 

Abandoning covetousness with regard to the world, he dwells with an awareness devoid of covetousness. He cleanses his mind of covetousness.


Vị ấy sau khi đoạn tận tham ở đời, sống với tâm ly tham, gạn lọc tâm khỏi tham.

 

Abandoning ill will and anger, he dwells with an awareness devoid of ill will, sympathetic with the welfare of all living beings. He cleanses his mind of ill will and anger.


Sau khi đoạn tận sân, vị ấy sống với tâm ly sân, có ḷng thương tưởng tất cả chúng sanh và loài hữu t́nh, gạn lọc tâm khỏi sân.

 

Abandoning sloth and drowsiness, he dwells with an awareness devoid of sloth and drowsiness, mindful, alert, percipient of light. He cleanses his mind of sloth and drowsiness.


Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống với tâm ly hôn trầm thụy miên, tưởng đến ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gạn lọc tâm khỏi hồn trầm thụy miên.

 

Abandoning restlessness and anxiety, he dwells undisturbed, his mind inwardly stilled. He cleanses his mind of restlessness and anxiety.


Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, vị ấy không có dao động, nội tâm an tịnh, gạn lọc tâm khỏi trạo cử hối quá.

 

Abandoning uncertainty, he dwells having crossed over uncertainty, with no perplexity with regard to skillful mental qualities. He cleanses his mind of uncertainty.


Sau khi đoạn tận nghi, vị ấy sống vượt qua nghi ngờ, không có nghi ngờ do dự, gạn lọc tâm khỏi nghi ngờ trong các thiện pháp.

 

Having abandoned these five hindrances — corruptions of awareness that weaken discernment — then quite withdrawn from sensual pleasures, withdrawn from unskillful qualities, he enters & remains in the first jhana: rapture & pleasure born from withdrawal, accompanied by directed thought & evaluation. Gratified, he allays his itch.


Vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ này, ly các dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm và tứ. Vị ấy hoan hỷ v́ đă đối trị được cơn ngứa.

 

With the stilling of directed thought & evaluation, he enters & remains in the second jhana: rapture & pleasure born of composure, unification of awareness free from directed thought & evaluation — internal assurance. Gratified, he allays his itch.


Vị Tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy hoan hỷ v́ đă đối trị được cơn ngứa.

 

With the fading of rapture, he remains in equanimity, mindful & alert, is physically sensitive to pleasure, and enters & remains in the third jhana, of which the Noble Ones declare, 'Equanimous & mindful, he has a pleasurable abiding.' Gratified, he allays his itch.


Vị tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. Vị ấy hoan hỷ v́ đă đối trị được cơn ngứa.

 

With the abandoning of pleasure & stress — as with the earlier disappearance of elation & distress — he enters & remains in the fourth jhana: purity of equanimity & mindfulness, neither-pleasure-nor-pain. Gratified, he allays his itch.


Vị tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đă cảm thọ từ trước , chứng và trú Thiền thứ tư không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy hoan hỷ v́ đă đối trị được cơn ngứa.

 

With the complete transcending of perceptions of [physical] form, with the disappearance of perceptions of resistance, and not heeding perceptions of diversity, thinking, 'Infinite space,' he enters & remains in the dimension of the infinitude of space. Gratified, he allays his itch.


Vị tỷ-kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ư đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư không là vô biên" chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Vị ấy hoan hỷ v́ đă đối trị được cơn ngứa.

 

With the complete transcending of the dimension of the infinitude of space, thinking, 'Infinite consciousness,' he enters & remains in the dimension of the infinitude of consciousness. Gratified, he allays his itch.


Vị Tỷ-kheo vượt khỏi Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên" chứng và an trú Thức vô biên xứ. Vị ấy hoan hỷ v́ đă đối trị được cơn ngứa.

 

With the complete transcending of the dimension of the infinitude of consciousness, thinking, 'There is nothing,' he enters & remains in the dimension of nothingness. Gratified, he allays his itch.


Vị Tỷ-kheo vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có vật ǵ" chứng và an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy hoan hỷ v́ đă đối trị được cơn ngứa.

 

With the complete transcending of the dimension of nothingness, he enters & remains in the dimension of neither perception nor non-perception. Gratified, he allays his itch.


Vị Tỷ-kheo vượt khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy hoan hỷ v́ đă đối trị được cơn ngứa.

 

With the complete transcending of the dimension of neither perception nor non-perception, he enters & remains in the cessation of perception & feeling. And, having seen [that] with discernment, his mental fermentations are completely ended. Gratified, he allays his itch.


Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, vị ấy chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Vị ấy hoan hỷ v́ đă đối trị được cơn ngứa.