The Khuddaka Nikaya, or "Collection of Little Texts" (Pali khudda = "smaller; lesser"), the fifth division of the Sutta Pitaka, is a wide-ranging collection of fifteen books (eighteen in the Burmese Tipitaka) that contain complete suttas, verses, and smaller fragments of Dhamma teachings. While many of these have been treasured and memorized by devout Buddhists around the world for centuries, others have never left the private domain of Pali scholars, and have never even been translated into English.

Availability of English translations:
Print: Print editions of many of the books in the Khuddaka Nikaya are widely available from various sources. See the listings below under each book for some recommended editions.
On-line: The links below will take you to recommended translations of texts from the Khuddaka Nikaya that are available on this website and elsewhere on the Internet.

Tiểu Bộ Kinh, Khuddaka Nikaya, hay là "Bộ kinh của những bài kinh ngắn" (tiếng Pali khudda có nghĩa là "ngắn hơn, ít hơn", phần thứ năm của Tạng Kinh Sutta Pitaka, là bộ sưu tập gồm 15 quyển (18 quyển đối với bộ kinh Tipitaka của Miến Điện) chứa đựng trọn vẹn những bài kinh, bài kệ hoàn chỉnh, và những đoạn Pháp thọai ngắn. Trong khi đa số những bài trong bộ kinh này được các Phật tử mộ đạo trên toàn thế giới ǵn giữ và ghi nhớ qua bao thế kỷ, một số bài c̣n lại th́ chỉ được các học giả tiếng Pali nghiên cứu và chưa từng được dịch sang tiếng Anh.

Các bản dịch tiếng Anh có thể được t́m thấy tại:
Print: Các xuất bản của những quyển sách nói về Tiểu Bộ Kinh có thể t́m thấy từ nhiều nguồn khác nhau. Danh sách trong mỗi cuốn sách dưới đây có giới thiệu một số các sách xuất bản tiêu biểu.
On-line: Các bài dịch từ Bộ Kinh Khuddaka Nikaya (Tiểu Bộ Kinh) có thể được t́m thấy thông qua các đường dẫn kết nối trên trang web hoặc bất cứ nơi nào trên mạng.

 

1. Khuddakapatha — The Short Passages
A collection of nine short passages that may have been designed as a primer for novice monks and nuns. It includes several essential texts that to this day are regularly chanted by laypeople and monastics around the world of Theravada Buddhism. These passages include: the formula for taking refuge; the ten precepts; and the Metta, Mangala, and Ratana suttas.
Availability of English translations:
Print: The complete Khuddakapatha appears in Handful of Leaves (Vol. 4), Thanissaro Bhikkhu, trans. (Santa Cruz: Sati Center for Buddhist Studies, 2003).
On-line: Translations by:

1. Khuddakapatha — (Kinh Tiểu tụng) Những đoạn kinh ngắn
Bộ sưu tập của chín bài kinh ngắn như một cẩm nang cho các Sa-di và Sa-di-ni. Bộ sưu tập bao gồm những bài Pháp cơ bản, thường được tụng đọc và suy niệm trong các cộng đồng Phật giáo Nguyên thủy khắp thế giới. Những bài kinh này bao gồm: cách thức Quy Y; Thập giới; và Ḷng Từ, Điềm Lành, và Châu Báu kinh.
Các bản dịch tiếng Anh có thể được t́m thấy tại:
Print: The complete Khuddakapatha appears in Handful of Leaves (Vol. 4), Thanissaro Bhikkhu, trans. (Santa Cruz: Sati Center for Buddhist Studies, 2003).
On-line: Translations by:

 

2. Dhammapada — The Path of Dhamma
This much-beloved collection of 423 short verses has been studied and learned by heart over the centuries by millions of Buddhists around the world.
Availability of English translations:
Print: Scores of English translations exist. The following are particularly recommended:
 • Dhammapada: A Translation, Thanissaro Bhikkhu, trans. (Barre: Dhamma Dana Publications, 1998)
 • The Dhammapada: The Buddha's Path of Wisdom, Acharya Buddharakkhita, trans. (Kandy: Buddhist Publication Society, 1996)
 • The Dhammapada: Pali Text and Translation with Stories in Brief and Notes, Narada Thera, trans. (Buddhist Missionary Society, India, 1978; available from Pariyatti Books).
 • The Dhammapada: A New English Translation with the Pali Text and the First English Translation of the Commentary's Explanation of the Verses With Notes Translated from the Sinhala Sources and Critical Textual Comments, John Ross Carter and Mahinda Palihawardana, trans. (Oxford: Oxford university Press, 1987).
On-line: Translations by:

2. Dhammapada — (Kinh Pháp Cú) Con đường Chánh Pháp
Bộ sưu tập được yêu mến nhiều nhất này bao gồm 423 bài kệ ngắn đă được hàng triệu Phật tử trên thế giới học hỏi và thuộc ḷng từ xưa cho đến ngày nay.
Availability of English translations:
Print: Scores of English translations exist. The following are particularly recommended:
 • Dhammapada: A Translation, Thanissaro Bhikkhu, trans. (Barre: Dhamma Dana Publications, 1998)
 • The Dhammapada: The Buddha's Path of Wisdom, Acharya Buddharakkhita, trans. (Kandy: Buddhist Publication Society, 1996)
 • The Dhammapada: Pali Text and Translation with Stories in Brief and Notes, Narada Thera, trans. (Buddhist Missionary Society, India, 1978; available from Pariyatti Books).
 • The Dhammapada: A New English Translation with the Pali Text and the First English Translation of the Commentary's Explanation of the Verses With Notes Translated from the Sinhala Sources and Critical Textual Comments, John Ross Carter and Mahinda Palihawardana, trans. (Oxford: Oxford university Press, 1987).
On-line: Translations by:

 

3. Udana — Exclamations
A rich collection of short suttas, each of which culminates in a short verse uttered by the Buddha. Here you will find the parable of the blind men and the elephant (Ud VI.4); the story of Nanda and the "dove-footed nymphs" (Ud III.2); and many memorable similes (e.g., "Just as the ocean has one taste — the taste of salt — so this Dhamma-Vinaya has one taste, the taste of release." (Ud V.5)). Many gems here!
Availability of English translations:
Print: The Udana and the Itivuttaka, John D. Ireland, trans. (Kandy: Buddhist Publication Society, 1998). Substantial excerpts from the Udana appear in Handful of Leaves (Vol. 4), Thanissaro Bhikkhu, trans. (Santa Cruz: Sati Center for Buddhist Studies, 2003).
On-line: Selected suttas by various translators.

3. Udana — (Kinh Phật Tự Thuyết) Sự cảm thán
Bộ sưu tập phong phú những bài kinh ngắn, cuối mỗi bài được đúc kết bằng bài kệ ngắn gọn nói lên lời cảm thán của Đức Phật. Ở đây bạn sẽ t́m thấy truyện ngụ ngôn của những tên mù và con voi (Ud VI.4); câu chuyện của Nanda và các tiên nữ "chân chim" (Ud III.2); và nhiều so sánh đáng ghi nhớ (ví dụ như, "Cũng như biển lớn chỉ có một vị là vị mặn — pháp này cũng chỉ có một vị là vị giải thoát." (Ud V.5)). Nhiều lời dạy quư báu trong bộ kinh này!
Availability of English translations:
Print: The Udana and the Itivuttaka, John D. Ireland, trans. (Kandy: Buddhist Publication Society, 1998). Substantial excerpts from the Udana appear in Handful of Leaves (Vol. 4), Thanissaro Bhikkhu, trans. (Santa Cruz: Sati Center for Buddhist Studies, 2003).
On-line: Selected suttas by various translators.

 

4. Itivuttaka — The Thus-saids
A collection of 112 short suttas, in mixed prose and verse form, each of which addresses a single well-focused topic of Dhamma. The Itivuttaka takes its name from the Pali phrase that introduces each sutta: iti vuttam Bhagavata, "Thus was said by the Buddha."
Availability of English translations:
Print: Itivuttaka: This Was Said by the Buddha, Thanissaro Bhikkhu, trans. (Barre, Massachusetts: Dhamma Dana Publications, 2001); Handful of Leaves (Vol. 4), Thanissaro Bhikkhu, trans. (Santa Cruz: Sati Center for Buddhist Studies, 2003); The Udana and the Itivuttaka, John D. Ireland, trans. (Kandy: Buddhist Publication Society, 1998).
On-line: Translations by Ireland (excerpts) and Thanissaro (complete).

4. Itivuttaka — Kinh Phật thuyết như vầy
Bộ sưu tập của 112 bài pháp ngắn, vừa bằng văn xuôi và văn vần, mỗi bài kinh chủ yếu nói lên một chủ đề rơ ràng của chi pháp. Bộ kinh Phật thuyết như vầy lấy từ câu phạn ngữ bắt đầu ở mỗi bài kinh như sau: iti vuttam Bhagavata, "Điều này đă được Thế Tôn nói đến."
Availability of English translations:
Print: Itivuttaka: This Was Said by the Buddha, Thanissaro Bhikkhu, trans. (Barre, Massachusetts: Dhamma Dana Publications, 2001); Handful of Leaves (Vol. 4), Thanissaro Bhikkhu, trans. (Santa Cruz: Sati Center for Buddhist Studies, 2003); The Udana and the Itivuttaka, John D. Ireland, trans. (Kandy: Buddhist Publication Society, 1998).
On-line: Translations by Ireland (excerpts) and Thanissaro (complete).

 

5. Sutta Nipata — The Sutta Collection
71 short suttas, including the Karaniya Metta Sutta (Good-will/Loving-kindness), the Maha-mangala Sutta (Protection), and the Atthaka Vagga, a chapter of sixteen poems on the theme of non-clinging.
Availability of English translations:
Print: The Group of Discourses (2nd ed.) K.R. Norman, trans. (Oxford: Pali Text Society, 2001); The Sutta-Nipata, H. Saddhatissa, trans. (London: Curzon press, 1985). Excerpts from the Sutta Nipata also appear in Handful of Leaves (Vol. 4), Thanissaro Bhikkhu, trans. (Santa Cruz: Sati Center for Buddhist Studies, 2003).
On-line: Selected suttas by various translators.

5. Sutta Nipata — Kinh Tập
71 bài kinh ngắn, gồm có Karaniya Metta Sutta (Kinh Từ Bi), the Maha-mangala Sutta (Kinh Đại Hạnh Phúc), và the Atthaka Vagga, chương này bao gồm 16 bài kệ chủ đề nói về sự không chấp thủ.
Availability of English translations:
Print: The Group of Discourses (2nd ed.) K.R. Norman, trans. (Oxford: Pali Text Society, 2001); The Sutta-Nipata, H. Saddhatissa, trans. (London: Curzon press, 1985). Excerpts from the Sutta Nipata also appear in Handful of Leaves (Vol. 4), Thanissaro Bhikkhu, trans. (Santa Cruz: Sati Center for Buddhist Studies, 2003).
On-line: Selected suttas by various translators.

 

6. Vimanavatthu — Stories of the Celestial Mansions
83 poems, each explaining how wholesome deeds led to a particular deity's rebirth in one of the heavenly realms.
Availability of English translations:
Print: Minor Anthologies (Vol IV) — Vimanavatthu: Stories of the Mansions, and Petavatthu, I.B. Horner, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1974).
On-line: Selected suttas by John D. Ireland.

6. Vimanavatthu — Thiên Cung Sự
83 bài kệ, mỗi bài kệ giải thích những hành động thiện nào dẫn tới việc tái sanh làm một dạng Chư thiên ở một trong các cơi Trời.
Availability of English translations:
Print: Minor Anthologies (Vol IV) — Vimanavatthu: Stories of the Mansions, and Petavatthu, I.B. Horner, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1974).
On-line: Selected suttas by John D. Ireland.

 

7. Petavatthu — Stories of the Hungry Ghosts
51 poems, each explaining how unwholesome deeds led to the rebirth of a being into the miserable realm of the "Hungry Ghosts" (peta).
Availability of English translations:
Print: Minor Anthologies (Vol IV) — Vimanavatthu: Stories of the Mansions, and Petavatthu, I.B. Horner, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1974).
On-line: Selected suttas

7. Petavatthu — Ngạ Quỷ Sự
51 bài kệ, mỗi bài nêu rơ những hành động bất thiện nào sẽ dẫn đến sự tái sanh vào cảnh giới đau khổ của ḷai "Ngạ Quỷ" (peta).
Availability of English translations:
Print: Minor Anthologies (Vol IV) — Vimanavatthu: Stories of the Mansions, and Petavatthu, I.B. Horner, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1974).
On-line: Selected suttas

 

8. Theragatha — Verses of the Elder Monks

8. Theragatha — Trưởng Lăo Tăng Kệ

 

9. Therigatha — Verses of the Elder Nuns

These two books offer exquisitely beautiful personal accounts, in verse form, of the lives of the early monks and nuns, often culminating in a lovely simile to describe their experience of Awakening. These verses depict — in often heart-breaking detail — the many hardships these men and women endured and overcame during their quest for Awakening, and offer deep inspiration and encouragement to the rest of us.
Availability of English translations:
Print: Elders' Verses, prose translation by K.R. Norman (Oxford: Pali Text Society, 1969-1971) and Psalms of the Early Buddhists, verse translation by C.A.F. Rhys Davids (Oxford: Pali Text Society, 1909 and 1937). A paperback edition of the Therigatha is available in Poems of Early Buddhist Nuns, C.A.F. Rhys Davids and K.R. Norman, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1989). Selections from the Theragatha and Therigatha also appear in Handful of Leaves (Vol. 4), Thanissaro Bhikkhu, trans. (Santa Cruz: Sati Center for Buddhist Studies, 2003).
On-line: Selections from the Theragatha and Therigatha by various translators.

9. Therigatha — Trưởng Lăo Ni Kệ

Hai quyển kinh này, bằng thể văn vần, nói về những cuộc đời đẹp, cao quư của các trưởng lăo tăng và trưởng lăo ni, cao điểm là sự so sánh đáng kính trọng khi nói về kinh nghiệm của sự giác ngộ. Những bài kệ này mô tả - thông thường bằng những t́nh tiết sâu sắc lắng đọng- những gian khổ mà những người nam người nữ này phải chịu đựng và vượt qua trong quá tŕnh t́m cầu sự giải thóat. Bộ kinh mang đến cho chúng ta những cảm xúc và sự động viên sâu sắc.
Availability of English translations:
Print: Elders' Verses, prose translation by K.R. Norman (Oxford: Pali Text Society, 1969-1971) and Psalms of the Early Buddhists, verse translation by C.A.F. Rhys Davids (Oxford: Pali Text Society, 1909 and 1937). A paperback edition of the Therigatha is available in Poems of Early Buddhist Nuns, C.A.F. Rhys Davids and K.R. Norman, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1989). Selections from the Theragatha and Therigatha also appear in Handful of Leaves (Vol. 4), Thanissaro Bhikkhu, trans. (Santa Cruz: Sati Center for Buddhist Studies, 2003).
On-line: Selections from the Theragatha and Therigatha by various translators.

 

10. Jataka — Birth Stories
547 tales that recount some of the Buddha's former lives during his long journey as a Bodhisatta aspiring to Awakening.
Availability of English translations:
Print: The Jataka or Stories of the Buddha's Former Lives, various trans., E.B. Cowell, ed. (Oxford: Pali Text Society, 1913). Several short anthologies are also available, including the "retelling" of selected Jataka tales by Ken & Visakha Kawasaki in a series of Bodhi Leaf booklets published by the Buddhist Publication Society.
On-line: Although no full translations of the Jataka stories are available here, several stories are loosely translated in Ken & Visakha Kawasaki's series of short booklets.

10. Jataka — Bổn Sanh Truyện
bao gồm 547 câu chuyện được thuật lại một cách chi tiết những tiền kiếp của Đức Phật trong ṿng luân hồi khi c̣n là bồ tát đang trên đường tu tập đến sự giác ngộ.
Availability of English translations:
Print: The Jataka or Stories of the Buddha's Former Lives, various trans., E.B. Cowell, ed. (Oxford: Pali Text Society, 1913). Several short anthologies are also available, including the "retelling" of selected Jataka tales by Ken & Visakha Kawasaki in a series of Bodhi Leaf booklets published by the Buddhist Publication Society.
On-line: Although no full translations of the Jataka stories are available here, several stories are loosely translated in Ken & Visakha Kawasaki's series of short booklets.

 

11. Niddesa — Exposition
This book, traditionally ascribed to Sariputta, is a series of commentaries on sections of the Sutta Nipata. The first part, the Mahaniddesa, is a commentary on the Atthakavagga; the second, the Culaniddesa, a commentary on the Parayanavagga and the Khaggavisana Sutta (Sn I.3).
Availability of English translations:
Print: None known.
On-line: An excerpt from the Mahaniddesa by Andrew Olendzki.

11. Niddesa — Xiển Minh
Quyển kinh này, traditionally ascribed to Sariputta, gồm một loạt những lời dẫn giải, chú thích trên các chương của Kinh Tập. Phần đầu tiên, the Mahaniddesa, là lời dẫn giải trên Atthakavagga; phần thứ hai, the Culaniddesa, là lời chú thích trên ParayanavaggaKhaggavisana Sutta (Sn I.3).
Availability of English translations:
Print: None known.
On-line: An excerpt from the Mahaniddesa by Andrew Olendzki.

 

12. Patisambhidamagga — Path of Discrimination
An analysis of Abhidhamma concepts. [??]
Availability of English translations:
Print: The Path of Discrimination, Ven. Ñanamoli, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1982).
On-line: None known.

12. Patisambhidamagga — Vô Ngại Giải Đạo
Bộ kinh phân tích khái niệm của Vi Diệu Pháp. [??]
Availability of English translations:
Print: The Path of Discrimination, Ven. Ñanamoli, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1982).
On-line: None known.

 

13. Apadana — Stories
Biographies, in verse, of the Buddha, 41 Paccekabuddhas ("silent" Buddhas), 549 arahant bhikkhus and 40 arahant bhikkhunis. Many of these stories are characterized by flowery paeans celebrating the glory, wonder, magnificence, etc. of the Buddha. The Apadana is believed to be a late addition to the Canon, added at the Second and Third Buddhist Councils.
Availability of English translations:
Print: None known.
On-line: None known.

13. Apadana — Bổn Sự
Bằng các bài kệ, bộ kinh nói về tiểu sử của Đức Phật, 41 Paccekabuddhas ("silent" Buddhas), 549 vị Thánh Tăng and 40 vị Thánh Ni. Nhiều mẫu chuyện được mô tả , tiêu biểu bằng những bài tán dương sự vinh quang, sự phi thường, vẻ uy nghi, v.v.. của Đức Phật. Bổn Sanh Truyện được cho là phần bổ sung của the Canon, được thêm vào tạiĐại hội chư Tăng Lần Thứ Hai và Thứ Ba.
Availability of English translations:
Print: None known.
On-line: None known.

 

14. Buddhavamsa — History of the Buddhas
Biographical accounts of Gotama Buddha and of the 24 Buddhas who preceded him. [??]
Availability of English translations:
Print: Minor Anthologies (Vol III) — Buddhavamsa: Chronicles of Buddhas and Cariyapitaka: Basket of Conduct, I.B. Horner, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1975).
On-line: None known.

14. Buddhavamsa — Chánh Giác Tông
Tiểu sử của Đức Phật Gotama và của 24 vị Phật trước Đức Phật Gotama. [??]
Availability of English translations:
Print: Minor Anthologies (Vol III) — Buddhavamsa: Chronicles of Buddhas and Cariyapitaka: Basket of Conduct, I.B. Horner, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1975).
On-line: None known.

 

15. Cariyapitaka — Basket of Conduct
Stories, in verse, of 35 of the Buddha's previous lives. These stories, purportedly retold by the Buddha at Ven. Sariputta's request, illustrate the Bodhisatta's practice of seven of the ten paramis (perfections). [??]
Availability of English translations:
Print: Minor Anthologies (Vol III) Buddhavamsa: Chronicles of Buddhas and Cariyapitaka: Basket of Conduct, I.B. Horner, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1975).
On-line: None known.

15. Cariyapitaka — Hạnh Tạng
Những câu chuyện, bằng văn vần, nói về 35 kiếp sống trước của Đức Phật. Những câu chuyện này, đă được chính Đức Phật kể lại theo yêu cầu của Đại Đức Sariputta, minh họa về bảy pháp hành trong mười pháp hành ba la mật (perfections). [??] của Bồ Tát.
Availability of English translations:
Print: Minor Anthologies (Vol III) Buddhavamsa: Chronicles of Buddhas and Cariyapitaka: Basket of Conduct, I.B. Horner, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1975).
On-line: None known.

 

The following books are included only in the Burmese edition of the Tipitaka; in the Sinhala and Thai editions they are regarded as paracanonical.

16. Nettippakarana
17. Petakopadesa
These two short books are "different from the other books of the Tipitaka because they are exegetical and methodological in nature" {GT p.138}. The Nettippakarana is "considered an important text that explains the doctrinal points of Buddhism" {HPL p.100}. [??]
Availability of English translations:
Print: The Guide (Nettippakarana), Ven. Ñanamoli, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1962); Pitaka Disclosure (Petakopadesa), Ven. Ñanamoli, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1964).
On-line: None known.

Những bộ kinh sau đây chỉ có bằng tiếng Miến điện của bộ Tipitaka; trong xuất bản Sinhala và Thái th́ các bộ kinh này được xem như paracanonical.

16. Nettippakarana
17. Petakopadesa
Hai quyển kinh ngắn này "khác với các quyển kinh khác của bộ Tipitaka bởi v́ mang bản chất mang tính b́nh luận và phương pháp luận" {GT p.138}. Bộ Nettippakarana th́ "được xem như một bản văn quan trọng giải thích về các quan điểm của học thuyết Phật giáo" {HPL p.100}. [??]
Availability of English translations:
Print: The Guide (Nettippakarana), Ven. Ñanamoli, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1962); Pitaka Disclosure (Petakopadesa), Ven. Ñanamoli, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1964).
On-line: None known.

 

18. Milindapañha — Questions of Milinda
This collection of sutta-like passages recounts a long series of dialogues concerning profound points of Dhamma between the arahant Ven. Nagasena and the Bactrian Greek king Milinda (Menander). The king, a philosopher and skilled debater, poses to Ven. Nagasena one question after another concerning the Dhamma, each of which Ven. Nagasena masterfully answers, often with unusually vivid and apt similes. Like so many stories from the Pali canon, this one has a happy ending: the king is so deeply inspired by Ven. Nagasena's wisdom that he converts to Buddhism, hands over his kingdom to his son, joins the Sangha, and eventually becomes an arahant himself.

The Milindapañha has long been revered by Theravada Buddhists around the world because it addresses many questions of Buddhist doctrine of the sort that often come up in the course of Dhamma study and meditation practice: "Are pleasant feelings skillful or unskillful?" "What is the difference between someone with attachment and someone without?" "Can an arahant ever break a Vinaya rule?" "Is it better to perform an unwholesome act knowingly or unknowingly?" "How far away is the Brahma-world?" "Why are some people healthy and others ill; some people attractive and others ugly; some rich, and others poor?" All told, the king asks some 237 questions1 along these lines, making this one of the most comprehensive and useful Buddhist FAQs2 in existence.

Availability of English translations:
Print: Milinda's Questions, I.B. Horner, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1963 [2 vols.]. A paperback anthology of passages from I.B. Horner's translation is available in The Questions of King Milinda: an Abridgement of the Milindapañha, N.K.G. Mendis, ed. (Kandy: Buddhist Publication Society, 1993). A modern abridged edition is The Debate of King Milinda by Bhikkhu Pesala (Penang: Inward Path, 2001).
On-line: Translations by

Notes

1. As reckoned by Bhikkhu Pesala in The Debate of King Milinda (Penang: Inward Path, 2001).

2. Frequently Asked Questions: A document containing a series of common questions and answers concerning a particular topic.

18. Milindapañha — Những câu hỏi của vua Milinda - Mi Tiên Vấn Đáp
Bộ sưu tập của những đoạn văn tương tự như bài kinh kể lại chi tiết những cuộc đối thoại liên quan đến những điều vi diệu của Chánh Pháp giữa vị Thánh tăng Nagasena và đức vua Milinda. Đức vua, một nhà triết học và một người thiện xảo về tranh luận, lần lượt đặt các câu hỏi về giáo pháp với Đại đức Nagasena, mỗi một câu hỏi đều được Đại đức Nagasena khéo léo trả lời, Ngài thường dùng những sự so sánh thích hợp và đầy sinh động khi trả lời cho nhà vua. Tương tự như nhiều câu chuyện trong kinh điển Pali, bộ kinh này có một kết thúc có hậu: nhà vua thán phục sự uyên thâm của Đại đức Nagasena nên nhà vua đă quay về với đạo Phật, nhường ngôi cho con, gia nhập hàng ngũ Tăng già, cuối cùng đă trở thành một vị A la hán.

Bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp từ lâu đă được Phật tử hệ phái Nguyên Thủy trên thế giới tôn sùng v́ đề cập đến nhiều câu hỏi có liên quan đến giáo pháp của Đạo Phật đến nỗi thường được thảo luận trong các buổi học nghiên cứu Phật Pháp và các buổi thực hành thiền định: "Are pleasant feelings skillful or unskillful?" "What is the difference between someone with attachment and someone without?" "Can an arahant ever break a Vinaya rule?" "Is it better to perform an unwholesome act knowingly or unknowingly?" "How far away is the Brahma-world?" "Tại sao có người th́ khỏe mạnh có người th́ ốm đau; có người đẹp và có người xấu; có người giàu , và có người nghèo?" Cả thảy, nhà vua đă hỏi 237 câu hỏi1 về mọi vấn đề, làm cho bộ kinh này trở thành một trong những quyển kinh dễ hiểu và hữu ích nhất cho các Phật tử FAQs2 ngày nay.

Availability of English translations:
Print: Milinda's Questions, I.B. Horner, trans. (Oxford: Pali Text Society, 1963 [2 vols.]. A paperback anthology of passages from I.B. Horner's translation is available in The Questions of King Milinda: an Abridgement of the Milindapañha, N.K.G. Mendis, ed. (Kandy: Buddhist Publication Society, 1993). A modern abridged edition is The Debate of King Milinda by Bhikkhu Pesala (Penang: Inward Path, 2001).
On-line: Translations by

Notes

1. As reckoned by Bhikkhu Pesala in The Debate of King Milinda (Penang: Inward Path, 2001).

2. Frequently Asked Questions: A document containing a series of common questions and answers concerning a particular topic.

 

Note

The books above marked with "[??]" are those of which I am completely ignorant. Comments for these books are drawn entirely from other sources:

 • The Buddhist Religion: A Historical Introduction (4th ed.), by Robinson & Johnson (Belmont, CA: Wadsworth, 1996)
 • Guide to Tipitaka, by U Ko Lay (Delhi: Sri Satguru Publications, 1990) {"GT"}
 • Handbook of Pali Literature, by Somapala Jayawardhana (Colombo, Sri Lanka: Karunaratne & Sons, 1994) {"HPL"}
 • Pali Literature and Language, by Wilhelm Geiger (New Delhi: Oriental Books, 1978) {"PLL"}

Note

Những quyển sách đánh dấu "[??]" là những quyển sách mà tôi ḥan toàn không biết. Lời b́nh cho những quyển sách này được trích ra từ những nguồn khác như:

 • The Buddhist Religion: A Historical Introduction (4th ed.), by Robinson & Johnson (Belmont, CA: Wadsworth, 1996)
 • Guide to Tipitaka, by U Ko Lay (Delhi: Sri Satguru Publications, 1990) {"GT"}
 • Handbook of Pali Literature, by Somapala Jayawardhana (Colombo, Sri Lanka: Karunaratne & Sons, 1994) {"HPL"}
 • Pali Literature and Language, by Wilhelm Geiger (New Delhi: Oriental Books, 1978) {"PLL"}