Setting at Savatthi.

Nhân duyên ở Sàvatthi.

 

Then, in the morning, the bhikkhuni Cala dressedand, taking bowl and robe, entered Savatthi for alms. When she had walked for alms in Savatthi and had returned from her alms round,after her meal she went to the Blind Men's Grove for the day's abiding. Having plunged into the Blind Men's Grove, she sat down at the foot of a tree for the day's abiding.

Tỷ-kheo-ni Càlà vào buổi sáng đắp ycầm y bát đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii đi đến rừng Andha để nghỉ ban ngày; sau khi đi sâu vào rừng Andha, ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày.

 

Then Mara the Evil One approached the bhikkhuni Cala and said to her:

Ác ma đi đến Tỷ-kheo-ni Càlà; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo-ni Càlà:

 

"What don't you approve of, bhikkhuni?"

Này Tỷ-kheo-ni, Nàng không vui thích ǵ?

 

"I don't approve of birth, friend."

Này Hiền giả, ta không vui thích sanh.

 

Why don't you approve of birth?
Once born, one enjoys sensual pleasures.
Who now has persuaded you of this:
'Bhikkhuni, don't approve of birth'?

Sao Nàng không vui thích sanh?
Khi đă sanh, phải thọ hưởng các dục.
Này Tỷ-kheo-ni, ai dạy cho nàng: "Chớ có vui thích sanh"?

 

[Cala:]

(Càlà):

 

For one who is born there is death;
Once born, one encounters sufferings —
Bondage, murder, affliction —
Hence one shouldn't approve of birth.
The Buddha has taught the Dhamma,
The transcendence of birth;
For the abandoning of all suffering
He has settled me in the truth. [133]
As to those beings who fare amidst form,
And those who abide in the formless —
Not having understood cessation,
They come again to re-becoming.

Sanh ra rồi phải chết,
Đă sanh thấy khổ đau,
Kiết sử trói gia hại,
Do vậy không thích sanh.
Đức Phật thuyết giảng pháp,
Khiến vượt khỏi tái sanh,
Đoạn trừ mọi khổ năo,
Giúp ta trú chân thật.
Chúng sanh hướng sắc giới,
Họ vọng vô sắc giới,
Nếu không biết đoạn diệt,
Họ đi đến tái sanh.

 

Then Mara the Evil One, realizing, "The bhikkhuni Cala knows me," sad and disappointed, disappeared right there.

Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Càlà đă biết ta", buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |