Then Ven. Ananda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, the Blessed One said to him:
- "Ananda, every precept & practice, every life, every holy life that is followed as of essential worth: is every one of them fruitful?"
Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn ; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ànanda đang ngồi một bên :
-" Này Ànanda, mọi giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản đều có quả phải không ?"

 

"Lord, that is not [to be answered] with a categorical answer."-"Ở đây, bạch Thế Tôn, không thể trả lời một chiều được."

 

"In that case, Ananda, give an analytical answer."-"Vậy này Ànanda, hăy phân tích thêm ."

 

"When — by following a life of precept & practice, a life, a holy life that is followed as of essential worth — one's unskillful mental qualities increase while one's skillful mental qualities decline: that sort of precept & practice, life, holy life that is followed as of essential worth is fruitless. But when — by following a life of precept & practice, a life, a holy life that is followed as of essential worth — one's unskillful mental qualities decline while one's skillful mental qualities increase: that sort of precept & practice, life, holy life that is followed as of essential worth is fruitful."- Bạch Thế Tôn, phàm giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản nào được áp dụng, khiến pháp không thiện tăng trưởng, pháp thiện đoạn tận, thời giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản như vậy không có kết quả. Và bạch Thế Tôn, phàm giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản nào được áp dụng, khiến pháp không thiện đoạn tận, pháp thiện tăng trưởng, thời giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản như vậy có kết quả.

 

That is what Ven. Ananda said, and the Teacher approved.
Then Ven. Ananda, [realizing,] "The Teacher approves of me," got up from his seat and, having bowed down to the Blessed One and circumambulating him, left.


Tôn giả Ànanda nói như vậy và bậc Đạo Sư đồng ư.
Rồi Tôn giả Ànanda nghĩ : "Bậc Đạo Sư đă đồng ư với ta", từ chỗ ngồi đứng dậy, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi.

 

Then not long after Ven. Ananda had left, the Blessed One said to the monks:
- "Monks, Ananda is in still in training, but it would not be easy to find his equal in discernment."Rồi Thế Tôn, khi Tôn giả Ànanda ra đi không bao lâu, nói với các Tỷ-kheo :
-"Này các Tỷ-kheo, Ànanda c̣n là hữu học, nhưng không dễ ǵ t́m được người có trí tuệ ngang bằng."

 

See also: DN 16; AN 3.72; AN 4.42; AN 4.192.