There are these four ways of answering questions. Which four?


Này các Tỷ-kheo, có bốn cách thức để trả lời câu hỏi. Thế nào là bốn ?

 

There are questions that should be answered categorically [straightforwardly yes, no, this, that]. There are questions that should be answered with an analytical (qualified) answer [defining or redefining the terms]. There are questions that should be answered with a counter-question. There are questions that should be put aside.


Có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, đ̣i hỏi câu trả lời nhất nhướng (một chiều dứt khoát); có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, đ̣i hỏi một câu hỏi phản nghịch; có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, cần phải để một bên; có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, cần phải trả lời một cách phân tích.

 

These are the four ways of answering questions."


Này các Tỷ-kheo, có bốn cách thức để trả lời câu hỏi này.

 

 
First the categorical answer,
then the qualified,
third, the type to be counter-questioned,
& fourth, the one to be set aside.
Any monk who knows which is which,
	in line with the Dhamma,
is said to be skilled
in the four types of questions:
	hard to overcome, hard to beat,
	profound, hard to defeat.
He knows what's worthwhile
	& what's not,
proficient in (recognizing) both,
he rejects the worthless,
	grasps the worthwhile.
He's called 	one who has broken through
to what's worthwhile,
		prudent,
	wise.
Một trả lời nhất hướng, 
Rồi trả lời phân tích,
Thứ ba là câu hỏi,
Đ̣i câu hỏi phản nghịch,
Loại câu hỏi thứ tư,
Cần phải để một bên,
Trong các câu hỏi ấy,
Ai rơ biết thuận pháp,
Tỷ-kheo ấy được gọi,
Thiện xảo bốn câu hỏi.
Khó nhiếp phục, khó thắng,
Thâm sâu, khó chiến thắng,
Thiện xảo trong nghĩa lư
Cả hai, nghĩa không nghĩa,
Từ bỏ không ư nghĩa,
Bậc Trí nắm lấy nghĩa,
Bậc Trí minh kiến nghĩa
Được gọi là bậc Trí.

 

See also: MN 58; MN 72; suttas in the Avyakata Samyutta; AN 3.67; AN 3.78; AN 5.165; AN 10.96