Setting at Savatthi.

Nhân duyên Sàvatthi.

 

Then, in the morning, the bhikkhuni Uppalavanna dressedand, taking bowl and robe, entered Savatthi for alms. When she had walked for alms in Savatthi and had returned from her alms round, [130] after her meal she went to the Blind Men's Grove for the day's abiding. Having plunged into the Blind Men's Groveshe stood at the foot of a sala tree in full flower.

Rồi Tỷ-kheo-ni Uppalavannà vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sàvatthi để khất thực.Khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii đi đến rừng Andha để nghỉ ban ngày; sau khi đi sâu vào rừng Andha và đứng dưới gốc cây tala có trổ hoa.

 

Then Mara the Evil One, desiring to arouse fear, trepidation, and terror in the bhikkhuni Uppalavanna, desiring to make her fall away from concentrationapproached her and addressed her in verse:

Ác ma muốn làm cho Tỷ-kheo-ni Uppalavannà run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỷ-kheo-ni Uppalavannà.Sau khi đến, Ác ma nói lên bài kệ này với Tỷ-kheo-ni Uppalavannà:

 

Having gone to a sala tree with flowering top,
You stand at its foot all alone, bhikkhuni.
There is none whose beauty can rival your own:
Foolish girl, have you no fear of rogues?

Này nàng Tỷ-kheo-ni,
Dưới gốc cây tala,
Đang nở nụ trăm hoa,
Nàng đến đứng một ḿnh,
Nhan sắc Nàng tuyệt đẹp,
Không ai dám sánh bằng!
Tại đây Nàng đă đến,
Trong tư thế như vậy,
Nàng ngu dại kia ơi,
Không sợ cám dỗ sao?

 

Then it occurred to the bhikkhuni Uppalavanna: [132] "Now who is this that recited the verse — a human being or a non-human being?"?

Tỷ-kheo-ni Uppalavannà suy nghĩ: "Ai đă nói lên bài kệ này? Người hay là không phải người?"

 

Then it occurred to her: "This is Mara the Evil One, who has recited the verse desiring to arouse fear, trepidation, and terror in me, desiring to make me fall away from concentration."

Tỷ-kheo-ni Uppalavannà suy nghĩ: "Đây là Ác mamuốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến ta từ bỏ Thiền định nên đă nói lên bài kệ đó."

 

Then the bhikkhuni Kisagotami, having understood, "This is Mara the Evil One," replied to him in verses:

Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii biết được: "Đây là Ác ma", liền nói lên bài kệ với Ác ma:

 

I've gotten past the death of sons;
With this, the search for men has ended.
I do not sorrow, I do not weep,
Nor do I fear you, friend.
Delight everywhere has been destroyed,
The mass of darkness has been sundered.
Having conquered the army of Death,
I dwell without defiling taints.

Con hại, đă qua rồi,
Đàn ông đă chấm dứt,
Ta không sầu, không khóc,
Ta sợ ǵ các Ông?
Khắp nơi hỷ, ái đoạn,
Khối mê ám nát tan,
Chiến thắng quân thần chết,
Vô lậu, ta an trú.

 

Then Mara the Evil One, realizing, "The bhikkhuni Kisagotami knows me," sad and disappointed, disappeared right there.

Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii đă biết ta" nên buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.