[A deva:]
A giver of what is a giver of strength?
A giver of what, a giver of beauty?
A giver of what, a giver of ease?
A giver of what, a giver of vision?
And who is a giver of everything?
Being asked, please explain this to me.
[The Buddha:]
A giver of food is a giver of strength.
A giver of clothes, a giver of beauty.
A giver of a vehicle, a giver of ease.
A giver of a lamp, a giver of vision.
And the one who gives a residence,
is the one who is a giver of everything.
But the one who teaches the Dhamma
is a giver of
the Deathless.

Cho ǵ là cho lực?
Cho ǵ là cho sắc?
Cho ǵ là cho lạc?
Cho ǵ là cho mắt?
Cho ǵ cho tất cả?
Xin đáp điều con hỏi?
(Thế Tôn):
Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |