[Kamada:]
So hard it is to do, Lord,
It's so very hard to do!
[Buddha:]
But still they do what's hard to do,
Who steady themselves with virtue.
For one pursuing homelessness,
Content arrives, and with it joy.
[Kamada:]
So hard it is to get, Lord,
This content of which you speak!
[Buddha:]
But still they get what's hard to get,
Who delight in a tranquil mind.
The mind of those, both day and night,
Delights in its development.
[Kamada:]
So hard it is to tame, Lord,
This mind of which you speak!
[Buddha:]
But still they tame what's hard to tame,
Who delight in senses at peace.
Cutting through mortality's net,
The nobles, Kamada, proceed.
[Kamada:]
So hard it is to go, Lord,
On this path that gets so rough!
[Buddha:]
Still nobles, Kamada, proceed
On paths both rough and hard to take.
Those who are less than noble fall
On their heads when the path gets rough.
But for nobles the path is smooth
— For nobles smooth out what is rough!

[Thiên tử Kàmada:]
Khó làm, bạch Thế Tôn,
Thế Tôn, thậ khó làm.
[Thế Tôn]
Tuy vậy, Kàmada,
Họ làm việc khó làm,
Chính các vị hữu học,
Kiên tŕ tu giới định,
Đă chọn đời xuất gia,
Biết đủ, đem an lạc.
[Thiên tử Kàmada]
Biết đủ, bạch Thế Tôn,
Biết đủ, thật khó được.
[Thế Tôn]
Tuy vậy, Kàmada,
Họ được điều khó được.
Những vị ḷng ưa thích,
Tâm tư được điều tịnh,
Cả ngày và cả đêm,
Ư an lạc tu tập.
[Thiên tử Kàmada]
Khó tịnh, bạch Thế Tôn,
Tâm ấy, thật khó tịnh.
[Thế Tôn]
Tuy vậy, Kàmada,
Họ tịnh tâm khó tịnh.
Những vị ḷng ưa thích,
Các căn được tịch tịnh,
Cắt đứt lưỡi tử thần,
Bậc Hiền Thánh đi tới.
[Thiên tử Kàmada]
Khó đi, bạch Thế Tôn,
Con đường thật lồi lơm.
[Thế Tôn]
Tuy vậy, Kàmada,
Bậc Hiền Thánh vẫn đi.
Trên con đường khó đi,
Và có nhiều lồi lơm,
Kẻ phàm phu vấp ngă,
Trên đường mất thăng bằng.
Con đường đối bậc Thánh,
Là con đường thăng bằng,
Bậc Thánh bước thăng bằng,
Trên đường mất thăng bằng.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |