Setting at Savatthi.


Nhân duyên ở Sàvatthi.

 

Then, in the morning, the bhikkhuni Kisagotami dressed and, taking bowl and robe, entered Savatthi for alms.


Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sàvatthi để khất thực.

 

When she had walked for alms in Savatthi and had returned from her alms round, [130] after her meal she went to the Blind Men's Grove for the day's abiding. Having plunged into the Blind Men's Grove, she sat down at the foot of a tree for the day's abiding.


Khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii đi đến rừng Andha để nghỉ ban ngày; sau khi đi sâu vào rừng Andha, đến ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày.

 

Then Mara the Evil One, desiring to arouse fear, trepidation, and terror in the bhikkhuni Kisagotami, desiring to make her fall away from concentration, approached her and addressed her in verse:


Ác ma muốn làm cho Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii; sau khi đi đến, liền nói lên bài kệ với Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii:

 

Why now, when your son is dead,
Do you sit alone with tearful face?
Having entered the woods all alone,
Are you on the lookout for a man?


Sao nàng như mất con,
Một ḿnh, mặt ứa lệ.
Hay một ḿnh vào rừng,
Để t́m đàn ông nào?

 

Then it occurred to the bhikkhuni Kisagotami: "Now who is this that recited the verse — a human being or a non-human being?"


Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii suy nghĩ: "Ai đă nói lên bài kệ này? Người hay không phải người?"

 

Then it occurred to her: "This is Mara the Evil One, who has recited the verse desiring to arouse fear, trepidation, and terror in me, desiring to make me fall away from concentration."


Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii suy nghĩ: "Đây là Ác ma muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến ta từ bỏ Thiền định nên đă nói lên bài kệ đó".

 

Then the bhikkhuni Kisagotami, having understood, "This is Mara the Evil One," replied to him in verses:


Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii biết được: "Đây là Ác ma", liền nói lên bài kệ với Ác ma:

 

I've gotten past the death of sons;
With this, the search for men has ended.
I do not sorrow, I do not weep,
Nor do I fear you, friend.
Delight everywhere has been destroyed,
The mass of darkness has been sundered.
Having conquered the army of Death,
I dwell without defiling taints.

Con hại, đă qua rồi,
Đàn ông đă chấm dứt,
Ta không sầu, không khóc,
Ta sợ ǵ các Ông?
Khắp nơi hỷ, ái đoạn,
Khối mê ám nát tan,
Chiến thắng quân thần chết,
Vô lậu, ta an trú.

 

Then Mara the Evil One, realizing, "The bhikkhuni Kisagotami knows me," sad and disappointed, disappeared right there.


Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamii đă biết ta" nên buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |