Thus have I heard.


Như vầy tôi nghe.

 

On one occasion the Blessed One was dwelling at Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's Park.


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika.

 

Then, in the morning, the bhikkhuni Alavika dressed and, taking bowl and robe, entered Savatthi for alms. When she had walked for alms in Savatthi and had returned from her alms round, after her meal she went to the Blind Men's Grove seeking seclusion.


Tỷ-kheo-ni Alavikà, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực ở Sàvatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni đi đến rừng Andha để t́m sự yên tĩnh viễn ly.

 

Then Mara the Evil One, desiring to arouse fear, trepidation, and terror in the bhikkhuni Alavika, desiring to make her fall away from seclusion, approached her and addressed her in verse:


Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Alavikà run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ yên tĩnh viễn ly, nên đi đến Tỷ-kheo-ni Alavikà và nói lên bài kệ:

 

There is no escape in the world,
So what will you do with seclusion?
Enjoy the delights of sensual pleasure:
Don't be remorseful later!


Đời không có xuất ly,
Sống viễn ly làm ǵ?
Hăy trọn hưởng dục lạc,
Chớ hối hận về sau.

 

Then it occurred to the bhikkhuni Alavika: "Now who is it that recited the verse — a human being or a non-human being?"


Tỷ-kheo-ni Alavikà suy nghĩ: "Ai đă nói lên bài kệ này? Người hay không phải người?"

 

Then it occurred to her: "This is Mara the Evil One, who has recited the verse desiring to arouse fear, trepidation, and terror in me, desiring to make me fall away from seclusion."


Tỷ-kheo-ni Alavikà suy nghĩ: "Chính Ác ma muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn làm ta từ bỏ yên tĩnh viễn ly nên đă nói lên bài kệ đó".

 

Then the bhikkhuni Alavika, having understood, "This is Mara the Evil One," replied to him in verses:


Tỷ-kheo-ni Alavikà biết được: "Đấy là Ác ma", liền nói lên bài kệ:

 

There is an escape in the world
Which I have closely touched with wisdom.
O Evil One, kinsman of the negligent,
You do not know that state.
Sensual pleasures are like sword stakes;
The aggregates, their chopping block.
What you call sensual delight
Has become for me non-delight.


Ở đời có xuất ly,
Nhờ trí tuệ, ta chứng.
Này Bà con phóng dật,
Biết sao được pháp ấy?
Ái dục như kiếm thương,
Đài chém đầu các uẩn.
Điều Ông gọi dục lạc,
Ta gọi là bất lạc.

 

Then Mara the Evil One, realizing, "The bhikkhuni Alavika knows me," sad and disappointed, disappeared right there.


Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Alavikà đă biết ta", nên buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |