If, in front or behind,
there is no one else, 
it's extremely pleasant
for one staying alone
in the forest.

Come then! Alone
I will go to the wilderness
	praised	by the Awakened One
	pleasant	for a resolute monk
		dwelling alone.

Alone, 
astute in my goal,
I'll quickly enter the grove
	— refreshing,
	giving rapture
	to meditators — 
		the haunt 
	of elephants in rut.

When the Cool Forest's in full flower,
in a cool mountain gorge,
having bathed my limbs
I'll walk back & forth.
	alone.

Ah, when will I dwell,
alone and free from companions,
in the refreshing great forest — 
	my task done,
	fermentation-free?

As I desire to do this, 
may my purpose succeed.
	I myself 
will bring it about.
	No one can do it
	for anyone else.	I myself
bind on my armor.
I will enter the grove
and will not emerge
without having attained
fermentations' end.

While soft breezes blow — 
	cool,
	heavily, fragrantly scented — 
I'll make ignorance burst,
as I sit on a mountaintop.

In the forest covered with blossoms
or perhaps on a cool hillside,
blessed with the bliss of release,
on Giribbaja I'll delight. 1	I am now he
whose resolves are fulfilled
like the moon on a full-moon night.
	With all fermentations
	totally ended,
	there is now no further becoming.


537. Khi trước mặt sau lưng,
Không có một người nào,
Như vậy an lạc lớn,
Sống một ḿnh trong rừng.538. Ta sẽ đi một ḿnh, Đến ngôi rừng Phật khen, Hưởng an lạc đă được, Vị Tỷ-kheo thọ hưởng, Nhờ sống đời tinh tấn, Sống riêng chỉ một ḿnh. 539. Ta sẽ gấp vào rừng, Một ḿnh, sống lư tưởng, Ngôi rừng được loài voi, Cuồng loạn sống tự do, Trú xứ đem hoan hỷ, Cho ẩn sĩ thiền định.

540. Trong ngôi rừng Ś-ta, Với núi hang nước mát, Sau khi rửa tay chân, Ta kinh hành một ḿnh.

541. Sống một, không sống hai, Trong rừng lớn đẹp đẽ, Ta sẽ sống tại đấy, Việc xong, không lậu hoặc.

542. Như vậy, ta muốn làm, Mong ước nguyện thành tựu, Ta sẽ có ḷng tin, Không ai làm ai được.

543. Ta cột áo giáp lại, Sẽ vào trong rừng sâu, Ta không ra khỏi rừng, Nếu chưa đạt lậu tận.

544. Trong khi gió nhẹ thổi, Mát lạnh, thơm mùi hương, Ta ngồi trên chỏm núi, Ta sẽ phá vô minh.

545. Trên tấm thảm hang động, Trải đầy những hoa rừng, Ta hưởng lạc giải thoát, Tại ṿng đai núi rừng.

546. Chí nguyện ta viên măn, Giống như mặt trăng rằm. Mọi lậu hoặc tận trừ, Nay không c̣n tái sanh.

 

Note

1. Giribbaja is the ring of mountains surrounding Vulture's Peak.