Thus have I heard:


Như vầy tôi nghe :

 

At one time the Blessed One was residing in Jetavana, the monastery of Anathapindika, near Savatthi. At that time the Blessed One, having called all the bhikkhus together, addressed them thus:


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatth́ tại Jetanava, khu vườn ông Anàthapindika, ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo :

 

-"Bhikkhus!"


-"Này các Tỷ-kheo"

 

The bhikkhus answered in assent:
-"Lord!" (The bhikkhus then prepared themselves for the following teaching.)


-"Bạch Thế Tôn" Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

 

The Blessed One then gave the following teaching on Uposatha.


Thế tôn nói như sau :

 

Bhikkhus. Uposatha is comprised of eight factors which the Ariyan disciple observes, the observation of which brings glorious and radiant fruit and benefit. Bhikkhus. What is the Uposatha which, observed by the Ariyan disciples, brings glorious and radiant fruit and benefit?"


Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn ; có biến măn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn ; có biến măn lớn ?

 

Bhikkhus. Ariyan disciples in this Religion reflect thus:

-"All arahants, for as long as life lasts, have given up the intentional taking of life.1 The club and sword have been laid down. They have shame (of doing evil) and are compassionate toward all beings."


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau :
-"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quư, có ḷng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu t́nh."

 

All of you have given up the intentional taking of life, have put down all weapons, are possessed of shame (of doing evil) and are compassionate toward all beings. For all of this day and night, in this manner, you will be known as having followed the arahants, and the Uposatha will have been observed by you. This is the first factor of the Uposatha.


Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quư, có ḷng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu t́nh. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới ". Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu.

 

Bhikkhus. Ariyan disciples in this Religion reflect thus:

-"All arahants, for as long as life lasts, have given up taking what has not been given.2 They take only what is given, are intent on taking only what is given. They are not thieves. Their behavior is spotless."


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau :
-"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những vật đă cho, chỉ mong những vật đă cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp."

 

All of you have given up the taking of what has not been given, are ones who do not take what is not given, are intent on taking only what is given, are not thieves. Your behavior is spotless. For all of this day and night, in this manner, you will be known as having followed the arahants, and the Uposatha will have been observed by you. This is the second factor of the Uposatha.


Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những vật đă cho, chỉ mong những vật đă cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới ". Đây là chi phần thứ hai được thành tựu.

 

Bhikkhus. Ariyan disciples in this Religion reflect thus:

-"All arahants, for as long as life lasts, have given up that which is an obstacle to the Brahma-faring.3 Their practice is like that of a Brahma. They are far from sexual intercourse, which is a practice of lay people."


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau :
-"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ."

 

All of you have given up that which is an obstacle to the Brahma-faring and behave like a Brahma. Your behavior is far from sexual intercourse. For all of this day and night, in this manner, you will be known as having followed the arahants, and the Uposatha will have been observed by you. This is the third factor of the Uposatha.


Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới ". Đây là chi phần thứ ba được thành tựu.

 

Bhikkhus. Ariyan disciples in this Religion reflect thus:

-"All arahants, for as long as life lasts, have given up the telling of lies.4 They utter only the truth and are intent on the truth. Their speech is firm and is composed of reason. Their speech does not waver from that which is a mainstay for the world."


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau :
-"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời."

 

All of you have given up the telling of lies. You speak only the truth and are intent only on that which is true. Your speech is firm and with reason. Your speech does not waver from that which is a mainstay for the world. For all of this day and night, in this manner, you will be known as having followed the arahants, and the Uposatha will have been observed by you. This is the fourth factor of the Uposatha.


Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới ". Đây là chi phần thứ tư được thành tựu.

 

Bhikkhus. Ariyan disciples in this Religion reflect thus:

-"All arahants, for as long as life lasts, have given up the taking of liquors and intoxicants,5 of that which intoxicates, causing carelessness. They are far from intoxicants."


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau :
-"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu."

 

All of you have given up the taking of liquors and intoxicants. You abstain from drink which causes carelessness. For all of this day and night, in this manner, you will be known as having followed the arahants, and the Uposatha will have been observed by you. This is the fifth factor of the Uposatha.


Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới ". Đây là chi phần thứ năm được thành tựu.

 

Bhikkhus. Ariyan disciples in this Religion reflect thus:

-"'All arahants, for as long as life lasts, eat at one time only and do not partake of food in the evening. They abstain from food at the 'wrong time'."6


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau :
-"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phí thời."

 

All of you eat at one time only and do not partake of food in the evening. You abstain from food at the 'wrong time.' For all of this day and night, in this manner, you will be known as having followed the arahants, and the Uposatha will have been observed by you. This is the sixth factor of the Uposatha.


Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phí thời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới ". Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu.

 

Bhikkhus. Ariyan disciples in this Religion reflect thus:

-"All arahants, for as long as life lasts, have given up singing and dancing, the playing of musical instruments and the watching of entertainments, which are stumbling blocks to that which is wholesome. Nor do they bedeck themselves with ornaments, flowers or perfume."


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau :
-"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng ṿng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang."

 

All of you have given up singing and dancing, the playing of musical instruments and the watching of entertainments, which are stumbling blocks to that which is wholesome. You do not bedeck yourselves with ornaments, flowers or perfume. For all of this day and night, in this manner, you will be known as having followed the arahants, and the Uposatha will have been observed by you. This is the seventh factor of the Uposatha.


Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng ṿng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới ". Đây là chi phần thứ bảy được thành tựu.

 

Bhikkhus. Ariyan disciples in this Religion reflect thus:

-"All arahants, for as long as life lasts, have given up lying on large or high beds. They are content with low beds or bedding made of grass."


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau :
-"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn."

 

All of you have given up lying on large or high beds. You are content with low beds or beds made of grass. For all of this day and night, in this manner, you will be known as having followed the arahants, and the Uposatha will have been observed by you. This is the eighth factor of the Uposatha.


Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới ". Đây là chi phần thứ tám được thành tựu.

 

Bhikkhus. The Uposatha is comprised of these eight factors which the Ariyan disciple observes, and it is of great and glorious fruit and benefit


Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến măn lớn.

 

Thus the Blessed One spoke on the Uposatha. The bhikkhus were delighted and rejoiced at his words.


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn

 

Notes

1. Paa.naatipaataa.

2. Adinnaadaanaa.

3. Abrahma-cariyaa.

4. Musaavaadaa.

5. Suraa-meraya-majja-pamaada.t.thaanaa.

6. Vikaala-bhojanaa.