Then Moliyasivaka the wanderer went to the Blessed One and exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One:


Rồi du sĩ ngoại đạo Moliyaśvaka đi đến Thế Tôn ; sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Moliyaśvaka bạch Thế Tôn :

 

"'The Dhamma is visible here-&-now, the Dhamma is visible here-&-now,' it is said. To what extent is the Dhamma visible here-&-now, timeless, inviting verification, pertinent, to be realized by the wise for themselves?"


Pháp là thiết thực hiện tại, Pháp là thiết thực hiện tại, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự ḿnh giác hiểu ?

 

Very well, then, Sivaka, I will ask you a question in return. Answer as you see fit. What do you think: When greed is present within you, do you discern that 'Greed is present within me'? And when greed is not present within you, do you discern that 'Greed is not present within me'?"


Vậy này Śvaka, ở đây Ta sẽ hỏi Ông ; nếu Ông có thể kham nhẫn thời hăy trả lời. Ông nghĩ thế nào, này Śvaka ? Nội tâm có tham, Ông có biết : "Nội tâm ta có tham " ? Nội tâm không có tham, Ông có biết : "Nội tâm ta không có tham" ?

 

-"Yes, lord."


-"Thưa có, bạch Thế Tôn."

 

The fact that when greed is present within you, you discern that greed is present within you; and when greed is not present within you, you discern that greed is not present within you: that is one way in which the Dhamma is visible in the here-&-now, timeless, inviting verification, pertinent, to be realized by the wise for themselves.


Này Śvaka, nội tâm có tham, Ông có biết : "Nội tâm ta có tham". Nội tâm không có tham, Ông có biết : "Nội tâm ta không có tham". Như vậy này Śvaka, pháp là thiết thực hiện tại , không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự ḿnh giác hiểu....

 

What do you think: when aversion is present within you, you discern that aversion is present within me; and when aversion is not present within me, you discern that aversion is not present within me.


Ông nghĩ thế nào, này Śvaka ? Nội tâm có sân, Ông có biết : "Nội tâm ta có sân" ? Hay nội tâm không sân, Ông có biết : "Nội tâm ta không sân" ?

 

What do you think: when delusion is present within you, you discern that delusion is present within me; and when delusion is not present within you, you discern that delusion is not present within me.


Ông nghĩ thế nào, này Śvaka ? Nội tâm có si, Ông có biết : "Nội tâm ta có si" ? Hay nội tâm không si, Ông có biết : "Nội tâm ta không si" ?

 

What do you think:when greed quality1 is present within you, you discern that greed quality is present within me; and when greed quality is not present within you, you discern that greed quality is not present within me.


Ông nghĩ thế nào, này Śvaka ? Nội tâm có tham pháp, Ông có biết : "Nội tâm ta có tham pháp" ? Hay nội tâm không có tham pháp, Ông có biết : "Nội tâm ta không có tham pháp" ?

 

What do you think: when aversive quality is present within you, you discern that aversive quality is present within me; and when aversive quality is not present within you, you discern that aversive quality is not present within me


Ông nghĩ thế nào, này Śvaka ? Nội tâm có sân pháp, Ông có biết : "Nội tâm ta có sân pháp" ? Hay nội tâm không có sân pháp, Ông có biết : "Nội tâm ta không có sân pháp" ?

 

What do you think: When a delusive quality is present within you, do you discern that 'A delusive quality is present within me'? And when a delusive quality is not present within you, do you discern that 'A delusive quality is not present within me'?


Ông nghĩ thế nào, này Śvaka ? Nội tâm có si pháp , Ông có biết : "Nội tâm ta có si pháp" ? Hay nội tâm không có si pháp, Ông có biết : "Nội tâm ta không có si pháp" ?

 

-"Yes, lord."


-"Thưa có, bạch Thế Tôn"

 

The fact that when a delusive quality is present within you, you discern that a delusive quality is present within you; and when a delusive quality is not present within you, you discern that a delusive quality is not present within you: that is one way in which the Dhamma is visible in the here-&-now, timeless, inviting verification, pertinent, to be realized by the wise for themselves."


Này Śvaka, nội tâm có si pháp, Ông có biết : "Nội tâm ta có si pháp", hay nội tâm không có si pháp, Ông có biết : "Nội tâm ta không có si pháp. "Như vậy, này Śvaka, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự ḿnh giác hiểu.

 

Magnificent, lord! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way the has Blessed One — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, and to the Community of monks. May the Blessed One remember me as a lay follower who has gone to him for refuge, from this day forward, for life."


Thật vi diệu thay, thưa Thế Tôn! Thật vi diệu thay, thưa Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những ǵ bị quăng ngă xuống, phơi bày ra những ǵ bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đă được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện tŕnh bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tăng. Mong Thế Tôn chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng !

 

Notes

1. Dhamma.