Then Ven. Samiddhi went to Ven. Sariputta and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, Ven. Sariputta said to him:


Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Samiddhi đang ngồi xuống một bên:

 

-"Based on what, Samiddhi, do thoughts & resolves arise in a person?"


-"Do sở duyên ǵ, này Samiddhi, một người khởi lên các tư duy tầm?"

 

- "Based on name & form, sir."


-" Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả."

 

-"And how do they go to diversity?"


-"Nhưng này Samiddhi, cái ǵ khiến chúng đi đến sai khác?"

 

-"Through the properties, sir."


-"Các giới, thưa Tôn giả."

 

-"And what do they have as their origination?"


-"Nhưng này Samiddhi, chúng lấy ǵ làm tập khởi?"

 

-"They have contact as their origination, sir."


- "Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả."

 

-"And what do they have as their meeting place?"


-"Này Samiddhi, chúng qui tụ ở đâu?"

 

-"They have feeling as their meeting place, sir."


-"Chúng qui tụ ở các cảm thọ, thưa Tôn giả."

 

- "And what do they have as their presiding state?"


- "Nhưng này Samiddhi, chúng lấy ǵ làm thượng thủ?"

 

-"They have concentration as their presiding state, sir."


-" Chúng lấy định làm thượng thủ, thưa Tôn giả."

 

-"And what do they have as their governing principle?"


-"Nhưng này Samiddhi, chúng lấy ǵ làm tăng thượng?"

 

-"They have mindfulness as their governing principle, sir."


-"Chúng lấy niệm làm tăng thượng, thưa Tôn giả."

 

-"And what do they have as their surpassing state?"


- "Này Samiddhi, chúng lấy cái ǵ làm tối thượng?"

 

-"They have discernment as their surpassing state, sir. "


-"Chúng lấy tuệ làm tối thượng, thưa Tôn giả."

 

- "And what do they have as their heartwood?"


-"Này Samiddhi, chúng lấy ǵ làm lơi cây?"

 

-"They have release as their heartwood, sir."


-"Chúng lấy giải thoát làm lơi cây, thưa Tôn giả."

 

-"And where do they gain their footing?"


-"Này Samiddhi, chúng thể nhập vào ǵ?"

 

-"They gain their footing in the deathless, sir."


-"Chúng thể nhập vào bất tử, thưa Tôn giả."

 

Samiddhi, on being asked, 'Based on what do thoughts & resolves arise in a person?' you have answered, 'Based on name & form.


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, do sở duyên ǵ một người khởi lên các tư duy tầm?", Hiền giả đáp: "Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả".

 

"When asked, 'And how do they go to diversity?' you have answered, 'Through the properties.'


Này Samiddhi, khi được hỏi: "Cái ǵ khiến chúng đi đến sai khác?", Hiền giả đáp:" Trong các giới, thưa Tôn giả".

 

"When asked, 'And what do they have as their origination?' you have answered, 'They have contact as their origination.'


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy ǵ làm tập khởi?", Hiền giả đáp: "Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả".

 

"When asked, 'And what do they have as their meeting place?' you have answered, 'They have feeling as their meeting place.'


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chỗ qui tụ của chúng là ǵ?", Hiền giả đáp: "Chỗ qui tụ của chúng là thọ, thưa Tôn giả".

 

"When asked, 'And what do they have as their presiding state?' you have answered, 'They have concentration as their presiding state.'


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy ǵ làm thượng thủ?", Hiền giả đáp: "Chúng lấy định làm thượng thủ, thưa Tôn giả".

 

"When asked, 'And what do they have as their governing principle?' you have answered, 'They have mindfulness as their governing principle.'


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy ǵ làm tăng thượng?", Hiền giả đáp: "Chúng lấy niệm tăng thượng, thưa Tôn giả".

 

"When asked, 'And what do they have as their surpassing state?' you have answered, 'They have discernment as their surpassing state.'


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy ǵ làm tối thượng?" Hiền giả đáp: "Chúng lấy tuệ làm tối thượng, thưa Tôn giả".

 

"When asked, 'And what do they have as their heartwood?' you have answered, 'They have release as their heartwood.'


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy ǵ làm lơi cây?", Hiền giả đáp: "Chúng lấy giải thoát làm lơi cây, thưa Tôn giả".

 

"When asked, 'And where do they gain their footing?' you have answered, 'They gain their footing in the deathless.'


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng thể nhập vào ǵ?", Hiền giả đáp: "Chúng thể nhập vào bất tử, thưa Tôn giả".

 

Very good, Samiddhi, very good. It's good, the way you have answered when questioned, but don't get conceited about that."


Lành thay, lành thay, này Samiddhi! Lành thay này Samiddhi! Hiền giả đă trả lời các câu hỏi. Nhưng Hiền giả chớ có kiêu mạn về vấn đề này.