Monks, when a royal frontier fortress is well provided with the seven requisites of a fortress, and can obtain at will — without difficulty, without trouble — the four types of food, then it is said to be a royal frontier fortress that can't be undone by external foes or duplicitous allies. And with which seven requisites of a fortress is it well provided?


Này các Tỷ-kheo, khi nào một thành tŕ biên địa của vua được khéo trang bị với bảy trang bị của một thành tŕ, và bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc; có được không phí sức, thời này các Tỷ-kheo, thành tŕ biên địa ấy được gọi là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. Thế nào là được khéo trang bị với bảy trang bị của một thành tŕ?

 

There is the case where a royal frontier fortress has a foundation post — deeply rooted, well embedded, immovable, & unshakable. With this first requisite of a fortress it is well provided for the protection of those within and to ward off those without.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đào sâu, không bị dao động, không bị lay chuyển. Với trang bị thành tŕ thứ nhất này là thành tŕ biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài.

 

Furthermore, the royal frontier fortress has a moat, both deep & wide. With this second requisite of a fortress it is well provided for the protection of those within and to ward off those without.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có một đường thông hào sâu và rộng. Với trang bị thành tŕ thứ hai này là thành tŕ biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài.

 

Furthermore, the royal frontier fortress has an encircling road, both high & wide. With this third requisite of a fortress it is well provided for the protection of those within and to ward off those without.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có một đường chạy ṿng xung quanh vừa cao và vừa rộng. Với trang bị thành tŕ thứ ba này của một thành tŕ, là thành tŕ biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài.

 

Furthermore, in the royal frontier fortress many weapons are stored, both arrows & things to be hurled. With this fourth requisite of a fortress it is well provided for the protection of those within and to ward off those without.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có nhiều vũ khí được cất chứa như Salàkam (cung tên) và Jevańyam (cây lao) với trang bị thành tŕ thứ tư này là thành tŕ biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài.

 

Furthermore, the royal frontier fortress has a large army stationed within — elephant soldiers, cavalry, charioteers, bowmen, standard-bearers, billeting officers, soldiers of the supply corps, noted princes, commando heroes, infantry, & slaves. With this fifth requisite of a fortress it is well provided for the protection of those within and to ward off those without.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có nhiều quân đội đồn trú, như những người cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, các quan lo chỗ ở, các lính lo vấn đề lương thực, những người con vua dơng mănh, những bộ đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, những người con của các nô tỳ. Với trang bị thành tŕ thứ năm này là thành tŕ biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài.

 

Furthermore, the royal frontier fortress has a gate-keeper — wise, experienced, intelligent — to keep out those he doesn't know and to let in those he does. With this sixth requisite of a fortress it is well provided for the protection of those within and to ward off those without.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua, có người giữ cửa thành là người hiền trí, thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, cho vào những người quen biết. Với sự trang bị thành tŕ thứ sáu này là thành tŕ biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài.

 

Furthermore, the royal frontier fortress has ramparts: high & thick & completely covered with plaster. With this seventh requisite of a fortress it is well provided for the protection of those within and to ward off those without.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt có trét vôi hồ. Với sự trang bị thành tŕ thứ bảy này là thành tŕ biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài.

 

These are the seven requisites of a fortress with which it is well provided.


Với bảy loại trang bị thành tŕ này, thành tŕ được xem là được khéo trang bị.

 

And which are the four types of food that it can obtain at will, without difficulty, without trouble?


Thế nào là bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức?

 

There is the case where the royal frontier fortress has large stores of grass, timber & water for the delight, convenience, & comfort of those within, and to ward off those without.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có nhiều cỏ, củi, nước được tích trữ để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài.

 

Furthermore, it has large stores of rice & barley for the delight, convenience, & comfort of those within, and to ward off those without.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có cất chứa nhiều lúa và lùa ḿ để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài.

 

Furthermore, it has large stores of sesame, green gram, & other beans for the delight, convenience, & comfort of those within, and to ward off those without.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có cất chứa nhiều mè, đậu, các loại giả đậu và ngũ cốc để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài.

 

Furthermore, it has large stores of tonics — ghee, fresh butter, oil, honey, molasses, & salt — for the delight, convenience, & comfort of those within, and to ward off those without.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có cất chứa nhiều dược phẩm, như thục tô, sanh tô, dầu, mật, đường bánh, muối để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài.

 

These are the four types of food it can obtain at will, without difficulty, without trouble.


Bốn loại đồ ăn này, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức.

 

When a royal frontier fortress is well provided with these seven requisites of a fortress, and can obtain at will — without difficulty, without trouble — these four types of food, then it is said to be a royal frontier fortress that can't be undone by external foes or duplicitous allies.


Khi nào, này các Tỷ-kheo, một thành tŕ biên địa của vua, được khéo trang bị với bảy món trang bị này của một thành tŕ và bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các Tỷ-kheo, thành tŕ biên địa ấy được gọi là không bị chinh phục với quân địch ở bên ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong.

 

In the same way, monks, when a disciple of the noble ones is endowed with seven true qualities (saddhamma) and can obtain at will — without difficulty, without trouble — the four jhanas, heightened mental states that provide a pleasant abiding in the here-&-now, he is said to be a disciple of the noble ones who can't be undone by Mara, can't be undone by the Evil One.


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử thành tựu với bảy diệu pháp và bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử này được gọi là không bị Ma chinh phục, không bị ác chinh phục.

 

Now, with which seven true qualities is he endowed?


Vị ấy thành tựu bảy pháp ǵ?

 

Just as the royal frontier fortress has a foundation post — deeply rooted, well embedded, immovable, & unshakable — for the protection of those within and to ward off those without; in the same way a disciple of the noble ones has conviction, is convinced of the Tathagata's Awakening: 'Indeed, the Blessed One is worthy and rightly self-awakened, consummate in knowledge & conduct, well-gone, a knower of the cosmos, an unexcelled trainer of those persons ready to be tamed, teacher of human & divine beings, awakened, blessed.' With conviction as his foundation post, the disciple of the noble ones abandons what is unskillful, develops what is skillful, abandons what is blameworthy, develops what is blameless, and looks after himself with purity. With this first true quality is he endowed.


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đóng, không bị dao động, không bị lay chuyển để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có ḷng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". Với ḷng tin làm cột trụ, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có tội, ǵn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ nhất này, vị ấy được thành tựu.

 

Just as the royal frontier fortress has a moat, both deep & wide, for the protection of those within and to ward off those without; in the same way, the disciple of the noble ones has a sense of shame. He feels shame at [the thought of engaging in] bodily misconduct, verbal misconduct, mental misconduct. He feels shame at falling into evil, unskillful actions. With shame as his moat, the disciple of the noble ones abandons what is unskillful, develops what is skillful, abandons what is blameworthy, develops what is blameless, and looks after himself with purity. With this second true quality is he endowed.


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có một con đường thông hào, vừa sâu và rộng để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có ḷng xấu hổ. Vị ấy xấu hổ v́ thân làm ác, v́ miệng nói ác, v́ ư nghĩ ác. Vị ấy xấu hổ v́ thân làm ác, v́ miệng nói ác, v́ ư nghĩ ác. Vị ấy xấu hổ v́ bị rơi vào các ác, bất thiện pháp. Lấy xấu hổ làm con đường thông hào, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, ǵn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ hai này, vị ấy được thành tựu.

 

Just as the royal frontier fortress has an encircling road, both high & wide, for the protection of those within and to ward off those without; in the same way, the disciple of the noble ones has a sense of concern. He feels concern for [the suffering that results from] bodily misconduct, verbal misconduct, mental misconduct. He feels concern at falling into evil, unskillful actions. With concern as his encircling road, the disciple of the noble ones abandons what is unskillful, develops what is skillful, abandons what is blameworthy, develops what is blameless, and looks after himself with purity. With this third true quality is he endowed.


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có một con đường ṿng chung quanh, vừa cao vừa rộng để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có ḷng sợ hăi, sợ hăi v́ thân làm ác, v́ miệng nói ác, v́ ư nghĩ ác. Vị ấy sợ hăi v́ bị rơi vào các ác, bất thiện pháp. Lấy sợ hăi làm con đường đi ṿng xung quanh, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, ǵn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ ba này, vị ấy được thành tựu.

 

Just as the royal frontier fortress has many weapons stored, both arrows & things to be hurled, for the protection of those within and to ward off those without; in the same way, the disciple of the noble ones has heard much, has retained what he has heard, has stored what he has heard. Whatever teachings are admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end, that — in their meaning & expression — proclaim the holy life that is entirely complete & pure: those he has listened to often, retained, discussed, accumulated, examined with his mind, and well-penetrated in terms of his views. With learning as his weapons, the disciple of the noble ones abandons what is unskillful, develops what is skillful, abandons what is blameworthy, develops what is blameless, and looks after himself with purity. With this fourth true quality is he endowed.


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có nhiều vũ khí được cất chứa, như cung tên và cây lao để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử là người nghe nhiều, thọ tŕ điều đă được nghe, cất chứa điều đă được nghe. Những pháp nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên măn thanh tịnh. Các pháp như vậy được nghe nhiều, được thọ tŕ, được đọc cho thành thục, được ư khéo tùy quán, được khéo thể nhập với tri kiến. Lấy nghe nhiều làm vũ khí, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, ǵn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ tư này, vị ấy được thành tựu.

 

Just as the royal frontier fortress has a large army stationed within — elephant soldiers, cavalry, charioteers, bowmen, standard-bearers, billeting officers, soldiers of the supply corps, noted princes, commando heroes, infantry, & slaves — for the protection of those within and to ward off those without; in the same way a disciple of the noble ones keeps his persistence aroused for abandoning unskillful mental qualities and taking on skillful mental qualities, is steadfast, solid in his effort, not shirking his duties with regard to skillful mental qualities. With persistence as his army, the disciple of the noble ones abandons what is unskillful, develops what is skillful, abandons what is blameworthy, develops what is blameless, and looks after himself with purity. With this fifth true quality is he endowed.


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có nhiều quân đội đồn trú, như những người cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, những quan lo chỗ ở, các lính lo vấn đề lương thực, những người con vua dơng mănh, những bộ đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, những con của nô tỳ, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên tŕ, không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp. Lấy tinh tấn làm quân đội, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện pháp, từ bỏ có tội, tu tập không tội, ǵn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ năm này, vị ấy được thành tựu.

 

Just as the royal frontier fortress has a gate-keeper — wise, experienced, intelligent — to keep out those he doesn't know and to let in those he does, for the protection of those within and to ward off those without; in the same way a disciple of the noble ones is mindful, highly meticulous, remembering & able to call to mind even things that were done & said long ago. With mindfulness as his gate-keeper, the disciple of the ones abandons what is unskillful, develops what is skillful, abandons what is blameworthy, develops what is blameless, and looks after himself with purity. With this sixth true quality is he endowed.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua, có người giữ cửa thành là người hiền trí, thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, cho vào những người quen biết. Với sự trang bị thành tŕ thứ sáu này là thành tŕ biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử sống có chánh niệm thành tựu tối thắng niệm tuệ, nhớ đến và tùy niệm việc làm đă lâu ngày. Với niệm niệm làm người giữa cửa thành, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện pháp, từ bỏ có tội, tu tập không tội, ǵn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ sáu này, vị ấy được thành tựu.

 

Just as the royal frontier fortress has ramparts — high & thick & completely covered with plaster — for the protection of those within and to ward off those without; in the same way a disciple of the noble ones is discerning, endowed with discernment leading to the arising of the goal — noble, penetrating, leading to the right ending of stress. With discernment as his covering of plaster, the disciple of the noble ones abandons what is unskillful, develops what is skillful, abandons what is blameworthy, develops what is blameless, and looks after himself with purity. With this seventh true quality is he endowed.


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt trét vôi hồ để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự Thánh thể nhập vào con đường đưa đến đoạn tận khổ đau. Với trí tuệ làm lớp vôi hồ trét bên ngoài, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, ǵn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ bảy này, vị ấy được thành tựu.

 

These are the seven true qualities with which he is endowed.


Với bảy diệu pháp này, vị ấy thành tựu.

 

And which are the four jhanas — heightened mental states that provide a pleasant abiding in the here-&-now — that he can obtain at will, without difficulty, without trouble?


Thế nào là bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức?

 

Just as a royal frontier fortress has large stores of grass, timber & water for the delight, convenience, & comfort of those within, and to ward off those without; in the same way the disciple of the noble ones, quite withdrawn from sensual pleasures, withdrawn from unskillful qualities, enters & remains in the first jhana — rapture & pleasure born from withdrawal, accompanied by directed thought & evaluation — for his own delight, convenience, & comfort, and to alight on Unbinding.


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có nhiều cỏ, củi, nước được tích trữ để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ để tự ḿnh được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn.

 

Just as a royal frontier fortress has large stores of rice & barley for the delight, convenience, & comfort of those within, and to ward off those without; in the same way the disciple of the noble ones, with the stilling of directed thought & evaluation, enters & remains in the second jhana — rapture & pleasure born of composure, unification of awareness free from directed thought & evaluation — internal assurance — for his own delight, convenience, & comfort, and to alight on Unbinding.


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa ḿ để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm để tự ḿnh được an vui, không phải lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn.

 

Just as a royal frontier fortress has large stores of sesame, green gram, & other beans for the delight, convenience, & comfort of those within, and to ward off those without; in the same way the disciple of the noble ones, with the fading of rapture, remains in equanimity, mindful & alert, is physically sensitive to pleasure, and enters & remains in the third jhana, of which the Noble Ones declare, 'Equanimous & mindful, he has a pleasurable abiding,' for his own delight, convenience, & comfort, and to alight on Unbinding.


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có cất chứa nhiều mè, đậu, các loại giả đậu và ngũ cốc để những người trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba để tự ḿnh được an vui, khỏi phải lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn.

 

Just as a royal frontier fortress has large stores of tonics — ghee, fresh butter, oil, honey, molasses, & salt — for the delight, convenience, & comfort of those within, and to ward off those without; in the same way the disciple of the noble ones, with the abandoning of pleasure & stress, as with the earlier disappearance of elation & distress, enters & remains in the fourth jhana — purity of equanimity & mindfulness, neither-pleasure-nor-pain — for his own delight, convenience, & comfort, and to alight on Unbinding.


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành tŕ biên địa của vua có nhiều dược phẩm được cất chứa ví như thục tô, dầu, mật, đường bánh, muối để những người trong thành được an vui, người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do đoạn lạc, do đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đă cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, để tự ḿnh được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn.

 

These are the four jhanas — heightened mental states that provide a pleasant abiding in the here-&-now — that he can obtain at will, without difficulty, without trouble.


Bốn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức.

 

When a disciple of the noble ones is endowed with these seven true qualities and can obtain at will — without difficulty, without trouble — these four jhanas, heightened mental states that provide a pleasant abiding in the here-&-now, he is said to be a disciple of the noble ones who can't be undone by Mara, can't be undone by the Evil One.


Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp này và bốn Thiền này, thuộc tăng thương tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đệ tử không bị ma chinh phục, không bị ác chinh phục.