In seeing six rewards, it's enough motivation for a monk to establish the perception of not-self with regard to all phenomena without exception. Which six?


Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô ngă không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là sáu ?

 

I won't be fashioned in connection with any world.


Trong tất cả thế giới, tôi sẽ không dự phần vào trong ấy.

 

My I-making will be stopped.


Cái ǵ tạo ra cái "tôi" trong tôi sẽ được chận đứng

 

My my-making will be stopped.


Cái ǵ tạo ra cái "của tôi" trong tôi sẽ được chận đứng.

 

I'll be endowed with uncommon knowledge.1


Tôi sẽ thành tựu trí.

 

I'll become one who rightly sees cause, along with causally-originated phenomena.


Nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được tôi khéo thấy, không cùng chia sẻ với các dị sanh.

 

In seeing these six rewards, it's enough motivation for a monk to establish the perception of not-self with regard to all phenomena without exception


Thấy được sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô ngă không có hạn chế trong tất cả hành.

 

Notes

1. According to the Commentary, uncommon knowledge is knowledge in which unawakened people have no share.

See also: AN 6.102; AN 6.103.