In seeing six rewards, it's enough motivation for a monk to establish the perception of inconstancy with regard to all fabrications without exception. Which six?


Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô thường, không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là sáu ?

 

All fabrications will appear as unstable.


Tất cả hành hiện ra với tôi, không có an trú.

 

My mind will not delight in any world.


Ư của tôi không ưa thích tất cả thế giới.

 

My mind will rise above every world.


Ư của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới.

 

My heart will be inclined to Unbinding.


Ư của tôi sẽ nghiêng về Niết-bàn

 

My fetters1 will go to their abandoning.


Các kiết sử của tôi đi đến đoạn diệt

 

I'll be endowed with the foremost qualities of the contemplative life.


Và tôi sẽ thành tựu tối thượng Sa-môn hạnh.

 

In seeing these six rewards, it's enough for a monk to establish the perception of inconstancy with regard to all fabrications without exception."


Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô thường, không có hạn chế trong tất cả hành.

 

Note

1. See AN 10.13

See also: AN 6.103; AN 6.104.