"Monks, when one quality is established in a monk, the five faculties are developed & developed well. Which one quality? Heedfulness.
Tỷ-kheo y chỉ một pháp, này các Tỷ-kheo, năm căn được tu tập, được khéo tu tập. Một pháp ấy là ǵ? Là không phóng dật.

 

"And what is heedfulness?
There is the case where a monk guards his mind in with regard to [mental] fermentations and mental qualities accompanied by fermentations. When his mind is guarded with regard to fermentations and mental qualities accompanied by fermentations, the faculty of conviction goes to the culmination of its development.
-The faculty of persistence...
-The faculty of mindfulness...
-The faculty of concentration...
-The faculty of discernment goes to the culmination of its development.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp không phóng dật?
-Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ tŕ tâm đối với các lậu hoặc và các pháp hữu lậu. Do vị ấy hộ tŕ tâm đối với các lậu hoặc và các pháp hữu lậu, nên tín căn được tu tập đi đến viên măn.

-.....Tấn căn .....
-.....Niệm căn .....
-.....Định căn .....
-Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ tŕ tâm đối với các lậu hoặc và các pháp hữu lậu. Do vị ấy hộ tŕ tâm đối với các lậu hoặc và các pháp hữu lậu, nên tuệ căn được tu tập đi đến viên măn.

 

"This is how when one quality is established in a monk, the five faculties are developed & developed well."Tỷ-kheo y chỉ một pháp như vậy, này các Tỷ-kheo, năm căn được tu tập, đi đến viên măn.

 

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |