During the month of July two of the BPS's guiding lights since its inception passed important milestones in their lives. One of these is Ven. Nyanaponika Mahathera — our cofounder, long-term president and editor, and current patron — who on 21 July reached his ninetieth birthday. Fortunately, despite weak legs and impaired vision, Ven. Nyanaponika has enjoyed general good health, and thus was able to welcome the many visitors who called on him that day to pay their respects and to express to him their gratitude for his lucid exposition of the Dhamma and selfless service to the spread of the teachings over an illustrious career of so many years.

Trong tháng 7 có hai bậc Thầy chỉ đạo rạng rỡ của BPS (Buddhist Publication Society) từ đó đã khởi đầu qua sự kiện quan trọng trong cuộc sống của hội. Một trong số đó là Ngài Nyanaponika Mahathera - đồng thiết lập, chủ tịch và biên tập viên lâu dài của chúng tôi, và là người bảo trợ đương thời - người vào ngày 21 tháng 7 là sinh nhật thứ 90. May mắn thay, mặc dù đôi chân yếu và thị lực kém, Ngài Nyanaponika sức khoẻ tổng quát vẫn tốt, vì vậy Ngài đã có thể chào đón rất nhiều du khách những người đã thỉnh Ngài ban phước với sự tôn kính của họ và đặc biệt gửi đến Ngài sự biết ơn về những bài thuyết giảng Phật Pháp trong sáng và dễ hiểu của Ngài với tinh thần vô ngã trong việc hoành pháp trong nhiều năm.

To commemorate the occasion the management and staff of the Buddhist Publication Society held an alms offering and felicitation meeting at the Mahathera's residence, the Forest Hermitage in the Udawattakele Forest Reserve near Kandy. After the meal offering, speaking on behalf of the BPS Board of Management, Mr. Harilal Wickremeratne announced to the Mahathera that as a token of our appreciation for him, the BPS has established a scholarship fund at the University of Peradeniya to be called "The Ven. Nyanaponika Mahathera Scholarship Fund for Postgraduate Research into Theravada Buddhism." The scholarship, to be generated by the interest earned from a fixed deposit set up in a commercial bank in Kandy, is to be awarded to a scholar selected by the University for postgraduate studies in the philosophy, ethics, or literature of Theravada Buddhism.

Nhân dịp này ban quản lý và các thành viên của Hiệp hội Xuất bản Phật giáo (BPS) đã tổ chức buổi lễ để bát cúng dường và và chào mừng tại dinh thự của Ngài Mahathera, Forest Hermitage thuộc Khu vực Udawattakele Forest Reserve gần thành phố Kandy của quốc gia Sri Lanka. Sau bữa ăn, ông Harilal Wickremeratne đã đại diện cho hội đồng quản trị BPS trình bày với Ngài Mahathera như là một biểu hiệu cảm kích của chúng tôi đến Ngài,đó là BPS đã thành lập một quỹ học bổng tại Đại học Peradeniya với tên "Quỹ nghiên cứu Nyanaponika Mahathera cho việc nghiên cứu về Phật giáo Nguyên thủy ". Học bổng là những tiền lãi từ khoản tiền gửi cố định trong một ngân hàng thương mại ở Kandy, sẽ được trao cho một học giả được Đại học chọn lọc cho các sinh viên ở bậc cao học đại học về triết học, đạo đức, hoặc văn học Phật giáo Nguyên Thủy.

Felicitation for Ven. Nyanaponika was especially prominent in his native Germany, the land he left so long ago in order to embrace the monk's life here in Sri Lanka. The University of Konstanz, in its Buddhist Modernism series, has issued a volume of writings, talks, texts, photos, and other documents to mark the Mahathera's completion of his ninth decade. The book, compiled by Professor Detlof Kantowsky, is entitled Nicht derselbe und nicht ein anderer ("Neither the same nor another"), the famous line from the Milindapañha which Ven. Nyanaponika quoted to the editor when reviewing photographs of himself as a boy and as a young man. (For ordering information inquire from: Prof. Detlof Kantowsky, Universitat Konstanz, Postfach 5560, D-7750 Konstanz 1, Germany.)

Lời chúc mừng đến Ngài Nyanaponika thì đặc biệt nổi bật ở nước Đức quê hương của Ngài, đất nước mà Ngài đã từ giả ra đi cách đây rất lâu để chấp nhận cuộc sống xuất gia của vị tu sĩ ở Sri Lanka. Đại học Konstanz, trong loạt bài Chủ nghĩa hiện đại của đạo Phật, đã phát hành một số lượng các bài viết, bài nói chuyện, văn bản, hình ảnh, và các tài liệu khác để đánh dấu sự thành công của Ngài Mahathera trong thập niên thứ chín của Ngài. Cuốn sách do Giáo sư Detlof Kantowsky biên soạn có quyền Nicht derselbe und nicht ein anderer ("Không giống nhau và không khác"), dòng nổi tiếng từ kinh Milindapañha mà Ngài Nyanaponika đã trích dẫn biên tập khi xem lại bức ảnh của mình như một cậu bé và như là một thanh niên. (Để đặt mua , xin vui lòng truy cập: Prof. Detlof Kantowsky, Universitat Konstanz, Postfach 5560, D-7750 Konstanz 1, Đức)

In Sri Lanka, his adopted home, Ven. Nyanaponika was recently accorded special honor when the Prime Minister's office selected him as one of a hundred "outstanding Sri Lankans" whose image is to be preserved in bronze in a planned national Hall of Fame. Accordingly, in late June Mr. Harold Peiris of the Ministry of Finance, who is in charge of the project, came to Kandy with the talented sculptor, Mr. Sarath Chandrajiva, to fashion a bust of the Mahathera. The clay model the sculptor molded in less than two hours was strikingly faithful to Ven. Nyanaponika's features, and was used to create on the spot a plaster-of-paris mold from which the finished bust is to be cast out of bronze. The bust will be exhibited temporarily in the national art gallery in Colombo, along with those of the other nominees, until a permanent exhibition hall is built for them.

Tại Sri Lanka, nơi Ngài cư trú Ngài Nyanaponika đã được đặc biệt vinh dự khi Văn phòng Thủ tướng Chính phủ chọn Ngài là một trong số "người Sri Lanka siêu việt" dự trù sẽ đúc một tượng bằng đồng được trưng bày trong nhà tưởng niệm những yếu nhân. kết quả là cuối tháng 6, ông Harold Peiris, Bộ trưởng bộ Tài chính phụ trách dự án, đã đến Kandy với ông Sarath Chandrajiva một nhà điêu khắc tài năng, để làm một khuôn mẫu của Ngài Mahathera. Nhà điêu khắc đã tạo một mô hình bằng đất sét trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ rất giống Ngài Nyanaponika, và được sử dụng để tạo ra tại một khuôn thạch cao-of-paris từ đó được đúc bằng đồng để thành một bức tượng. Bức tượng sẽ được trưng bày tạm thời tại phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia ở Colombo, cùng với những bức tượng được đề cử cho đến khi một phòng triển lãm được xây dựng lâu dài cho họ.

The other guiding light of the BPS to achieve distinction this past July is Ven. Piyadassi Mahathera, the editor of our Sinhala Damsak Series and author of numerous BPS titles both in English and Sinhala. By unanimous acclamation, in appreciation of his indefatigable services to the Buddha-Sasana, the Mahanayaka Theras of the Sangha Council of the Amarapura Nikaya selected Ven. Piyadassi to be appointed as a Sangha Nayaka Thera — a leading elder of the Order — with the honorary designation Vishvakirti Sri Sasanasobhana, "universally famous glorious ornament of the Teaching." On 18 July at a ceremony held at his alma mater, Nalanda College in Colombo, the new Nayaka Thera received his formal notice of appointment from Prime Minister D.B. Wijetunga before a large gathering led by the Mahanayaka Theras and President Ranasingha Premadasa. Although such honors rest lightly on the shoulders of a monk like Ven. Piyadassi, it is gratifying to us at the BPS to see this "glorious ornament" of our own Society receive the recognition he so rightly deserves.

Một bậc Thầy khác của BPS để đạt được sự trọng vọng trong tháng Bảy vừa qua là Ngài Piyadassi Mahathera, biên tập viên của Dòng Sinhala Damsak của chúng tôi và là tác giả của nhiều danh hiệu BPS cả bằng tiếng Anh và tiếng Sinhala. Chúng tôi bằng cách đồng lòng hoan nghênh nhiệt liệt, trong sự đánh giá cao những sự phục vụ không mệt mỏi của Ngài dành cho Buddha-Sasana, Hội Tăng Già Mahanayaka Theras của Tông phái Amarapura Nikaya đã chọn Ngài Piyadassi để bổ nhiệm làm Tăng thân Nayaka Thera - một chức vị cao quý hàng đầu của Dòng - với danh hiệu danh dự Vishvakirti Sri Sasanasobhana, "nổi tiếng khắp nơi của việc giảng dậy". Vào ngày 18 tháng 7 tại một buổi lễ tổ chức tại trường cũ của Ngài, trường Cao đẳng Nalanda ở Colombo, tân Thaksa Nayaka đã nhận được thông báo chính thức về cuộc hẹn của Thủ tướng D.B. Wijetunga trước một buổi tụ tập lớn do Mahanayaka Theras và Chủ tịch Ranasingha Premadasa dẫn đầu. Mặc dù những phần thưởng như vậy nhẹ nhàng trên vai của một tu sĩ như Ngài Piyadassi, Ngài rất hoan hỉ với chúng ta tại Buddhist Publication Society để xem "niềm vinh dự huy hoàng" của Hiệp hội chúng ta nhận được sự công nhận mà Ngài rất xứng đáng.

At the age of 90 Ven. Nyanaponika is now in his 55th year in the Sangha; at the age of 77 Ven. Piyadassi is now in his 58th year. An inveterate traveler and preacher, Ven. Piyadassi has circled the globe twelve times and at home can be scheduled to give three or four sermons a day — sometimes on one side of the island in the morning and on the other side in the evening. Ven. Nyanaponika, in contrast, has remained almost consistently in Sri Lanka since his arrival here in 1936; yet from the quietude of his hermitage, through the agency of his publications, he has sent his words of wisdom and consolation to the far corners of the earth, translated into more than half a dozen languages.

Ở tuổi 90 Ngài Nyanaponika hiện đang ở 55 tuổi hạ trong Tăng già; và Ngài Piyadassi 77 tuổi Ngài đang trong năm thứ 58 tuổi hạ trong Tăng Già. Là một du Tăng và là nhà hoằnh Pháp tận tâm, Ngài Piyadassi đã chu du vòng quanh thế giới mười hai lần và ở tại nơi cư trú Ngài đã có thể thuyết giảng ba hoặc bốn bài giảng mỗi ngày; Đôi khi trong một ngày buổi sáng Ngài thuyết pháp ở bên này đảo và buổi tối Ngài thuyết Pháp ở phía bên kia đảo. Ngược lại, Ven Nyanaponika hầu như vẫn ở Sri Lanka kể từ khi Ngài đến đây vào năm 1936; Nhưng từ sự thanh thản của sự ẩn dật của Ngài, thông qua các tác dụng của các ấn phẩm của Ngài, Ngài đã gửi lời khuyên với sự thông minh và sự an ủi đến những người Phật tử ở các mảnh đất xa xôi của trái đất, được dịch sang hơn nửa tá các ngôn ngữ khác nhau

May these two great elders, who have both in their different ways toiled selflessly for the welfare of the many, enjoy abundant good health and happiness. And may they be with us, as noble friends and advisors for a long time yet to come!

Mong rằng hai bậc Thầy vĩ đại này, người đã tận tâm cho hạnh phúc của nhiều người, đều có được sức khỏe và hạnh phúc dồi dào. Và họ có thể ở với chúng ta, như những người bạn và cố vấn quý báu trong một thời gian dài!.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

  Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại phamdang0308@gmail.com
Cập nhập ngày: Thứ Năm 10-5-2017

Kỹ thuật trình bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | | trở về đầu trang | Home page |