"Monks, there are these seven treasures. Which seven?

-The treasure of conviction,
-The treasure of virtue,
-The treasure of conscience,
-The treasure of concern,
-The treasure of listening,
-The treasure of generosity,
The treasure of discernment.
Này các Tỷ-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy?
-Tín tài,
-Giới tài,
-Tàm tài,
-Quư tài,
-Văn tài,
-Thí tài,
-Tuệ tài.

 

"And what is the treasure of conviction?
There is the case where a disciple of the noble ones has conviction, is convinced of the Tathagata's Awakening: 'Indeed, the Blessed One is worthy and rightly self-awakened, consummate in knowledge & conduct, well-gone, an expert with regard to the world, unexcelled as a trainer for those people fit to be tamed, the Teacher of divine & human beings, awakened, blessed.' This is called the treasure of conviction.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có ḷng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tín tài.

 

"And what is the treasure of virtue?
There is the case where a disciple of the noble ones abstains from taking life, abstains from stealing, abstains from illicit sexual conduct, abstains from lying, abstains from taking intoxicants that cause heedlessness. This, monks, is called the treasure of virtue.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới tài.

 

"And what is the treasure of conscience?
There is the case where a disciple of the noble ones feels shame at [the thought of engaging in] bodily misconduct, verbal misconduct, mental misconduct. This is called the treasure of conscience.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tàm tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có xấu hổ, xấu hổ đối với thân làm ác, miệng nói ác, ư nghĩ ác, xấu hổ v́ đă thành tựu các pháp các, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tàm tài.

 

"And what is the treasure of concern?
There is the case where a disciple of the noble ones feels concern for [the suffering that results from] bodily misconduct, verbal misconduct, mental misconduct. This is called the treasure of concern.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quư tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có ḷng sợ hăi, sợ hăi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ư nghĩ sợ hăi v́ thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là quư tài.

 

"And what is the treasure of listening?
There is the case where a disciple of the noble ones has heard much, has retained what he/she has heard, has stored what he/she has heard. Whatever teachings are admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end, that — in their meaning and expression — proclaim the holy life that is entirely complete and pure: those he/she has listened to often, retained, discussed, accumulated, examined with his/her mind, and well-penetrated in terms of his/her views. This is called the treasure of listening.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là văn tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, ǵn giữ những ǵ đă nghe, chất chứa những ǵ đă nghe, những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh; những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, đă nắm giữ, đă ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ư quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là văn tài.

 

"And what is the treasure of generosity?
There is the case of a disciple of the noble ones, his awareness cleansed of the stain of stinginess, living at home, freely generous, openhanded, delighting in being magnanimous, responsive to requests, delighting in the distribution of alms. This is called the treasure of generosity.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thí tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu uế của xan tham, sống tại gia phóng xả, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thí tài.

 

"And what is the treasure of discernment?
There is the case where a disciple of the noble ones is discerning, endowed with discernment of arising & passing away — noble, penetrating, leading to the right ending of stress. This is called the treasure of discernment."Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ tài? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch) đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ tài.

 

These, monks, are the seven treasures.


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bảy tài sản.

 

The treasure of conviction,
the treasure of virtue,
the treasure of conscience & concern,
the treasure of listening, generosity,
& discernment as the seventh treasure.
Whoever, man or woman, has these treasures
is said not to be poor, has not lived in vain.
So conviction & virtue, confidence & Dhamma-vision
should be cultivated by the wise,
remembering the Buddhas' instruction.


Tín lực và giới tài, Tàm tài và quư tài, Văn tài và thí tài, Và tuệ, tài thứ bảy; Ai có những tài này, Nữ nhân hay nam nhân, Được gọi không nghèo khổ, Mạng sống không trống rỗng, Do vậy tín và giới, Tịnh tín và thấy pháp, Bậc trí chuyên chú tâm, Ức niệm lời Phật dạy.

 

See also: AN 2.9; Sn 1.2