I.1 — An Anonymous Bhikkhuni {v. 1} [go up]


(I.1) Bài Kệ Này Do Một Trưởng Lăo Ni Không Biết Tên Nói Lên

 

Sleep, little theri, sleep comfortably,
wrapped in the robe that you've made,
for your passion is stilled — 
	like a pot of pickled greens
		boiled dry.

Hăy ngủ trong an lạc
Hỡi nàng thân đẫy đà,
Đắp phủ trong tấm y,
Chính ḿnh tự làm lấy,
Ḷng tham, nàng lắng dịu,
Như ghè khô trong ḷ!

 

I.3 — Punna {v. 3} [go up]

(I.3) Punnà

 

Punna, grow full with good qualities
like the moon on the fifteenth day.
With discernment at total fullness, burst
	the mass
	of darkness.

Hỡi này, thành Măn ni,
Hăy tràn đầy Chánh pháp,
Như mặt trăng tṛn đầy,
Trong ngày rằm trăng tṛn,
Hăy tràn đầy trí tuệ,
Phá tan khối si ám.

 

I.11 — Mutta {v. 11} [go up]

(I.11) Muttà

 

So freed! So thoroughly freed am I! — 
from three crooked things set free:
	from mortar, pestle,
	& crooked old husband.
Having uprooted the craving
that leads to becoming,
I'm set free from aging & death.

Lành thay giải thoát Ni,
Ta thật khéo giải thoát,
Giải thoát ra khỏi được,
Ba vật c̣m và cong,
Thoát cối xay, cái chày,
Thoát ông chồng lưng c̣m,
Hỡi này giải thoát Ni!
Ta thoát được sống chết,
Những ǵ dẫn tái sanh,
Được nhổ lên tận gốc.

 

I.17 — Dhamma {v. 17} [go up]

(I.17) Dhammà

 

Wandering for alms — 
weak, leaning on a staff,
with trembling limbs — 
I fell down right there on the ground.
Seeing the drawbacks of the body,
my mind was then
			set free.

Sau khi khất thực xong,
Yếu sức, chống trên gậy,
Với chân tay run rẩy,
Ta ngă trên mặt đất,
Thấy nguy hiểm của thân,
Tâm ta được giải thoát.

 

^^^^^^

^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^^

 

^^^^^^^

^^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^^