Intent on quibbling,
the dullard hears the Conqueror's teaching.

He's as far from the True Dhamma
	as the ground is from the sky.

Intent on quibbling,
the dullard hears the Conqueror's teaching.

He wanes from the True Dhamma,
	like the moon in the dark half of the month.

Intent on quibbling,
the dullard hears the Conqueror's teaching.

He withers away in the True Dhamma,
	like a fish in next to no water.


Intent on quibbling,
the dullard hears the Conqueror's teaching.

He doesn't grow in the True Dhamma,
	like a rotten seed in a field.But whoever hears the Conqueror's teaching
	with guarded intent,
	doing away with effluents
	— all — 
	realizing the unshakable,
	attaining the foremost peace,
		is — free from effluent — 
			totally unbound.


360. Với tâm, muốn chỉ trích,
Kẻ ngu nghe lời dạy
Của bậc đã thắng trận,
Người ấy, thái độ vậy,
Rất xa vời Chánh pháp,
Như đất xa bầu trời.

361. Với tâm muốn chỉ trích,
Kẻ ngu nghe lời dạy
Của bậc đã chiến thắng,
Người ấy thái độ vậy,
Tổn giảm xa Chánh pháp,
Như trăng nửa tháng đen.

362. Với tâm muốn chỉ trích,
Kẻ ngu nghe lời dạy
Của bậc đã chiến thắng, 
Người ấy thái độ vậy,
Khô cạn trong diệu pháp,
Như cá mắc nước cạn.

363. Với tâm muốn chỉ trích,
Kẻ ngu nghe lời dạy
Của bậc đã chiến thắng, 
Người ấy thái độ vậy,
Không lớn trong diệu pháp,
Như giống thối trong ruộng.

364. Ai tâm tư thỏa mãn,
Nghe bậc Thánh giảng dạy,
Từ bỏ mọi lậu hoặc,
Chứng ngộ không dao động,
Đạt tịch tịnh tối thượng,
Chứng Niết-bàn vô lậu.