"With 	what virtue,
		what behavior,
nurturing 	what actions,
would a person become rightly based
and attain the ultimate goal?"

"One should be respectful
	of one's superiors1
	& not envious;
should have a sense of the time
	for seeing teachers2;
should value the opportunity
	when a talk on Dhamma's in progress;
should listen intently
	to well-spoken words;
should go at the proper time,
	humbly, casting off stubborness,
	to one's teacher's presence;
should both recollect & follow
	the Dhamma, its meaning,
	restraint, & the holy life.

Delighting in 	Dhamma,
savoring 		Dhamma,
established in 	Dhamma,
with a sense of how
to investigate 	Dhamma,
one should not speak in ways
destructive 		of Dhamma,3
should guide oneself
with true, well-spoken words.

	Shedding
laughter, 		chattering,
lamentation, 	hatred,
deception, 		deviousness,
greed, 		pride,
confrontation, 	roughness,
astringency, 		infatuation,
one should go about free
of 		intoxication,
	steadfast within.

Understanding's the heartwood
	of well-spoken words;
concentration, the heartwood
	of learning & understanding.

When a person is hasty & heedless
his discernment & learning
	don't grow.
While those who delight
in the doctrines taught by the noble ones,
	are unexcelled
in word, action, & mind.
They, established in
		calm,
		composure, &
		concentration,
have reached
what discernment & learning
have as their heartwood."4


Thế nào là giới đức?
Thế nào là chánh hạnh?
Cần phải làm tăng trưởng.
Thân khẩu ý nghiệp nào?
Ðể người chánh nhập cuộc,
Ðạt được đích tối thượng?

Kính lễ bậc trưởng thượng,
Không ganh tị một ai,
Cần phải biết thời gian,
Ðể yết kiến Ðạo sư,
Biết được đúng thời khắc,
Thuyết pháp bắt đầu giảng,
Hãy cẩn thận lắng nghe,
Lời giảng được khéo nói.

Hãy đi đến đúng thời,
Trước mặt vị Ðạo Sư,
Từ bỏ tánh cứng đầu,
Với thái độ khiêm tốn,
Hãy nhớ nghĩ ức niệm,
Hãy chơn chánh hành trì,
Mục đích và Chánh pháp,
Chế ngự và Phạm hạnh

Vui thích trong Chánh Pháp
Hoan hỷ trong Chánh Pháp,
An trú trên Chánh pháp,
Biết phân tích Chánh pháp,
Sở hành không làm gì,
Có lời uế nhiễm pháp,
Chịu hướng dẫn lãnh đạo,
Lời trung thực khéo nói.

Bỏ cười đùa, lắm miệng,
Khóc than và sân hận,
Làm những điều man trá,
Lừa đảo, tham, kiêu mạn,
Bồng bột và bạo ngôn,
Cứng rắn và đam mê,
Sống từ bỏ tất cả,
Ly say đắm, kiên trì.

Thức tri được cốt lõi,
Những lời đươc khéo nói,
Ðược nghe khéo thức tri,
Cốt lõi của thiền định,
Với con người hấp tấp,
Lại phóng dật buông lung,
Trí tuệ, đều được nghe,
Không có thể tăng trưởng.

An vui thích Chánh pháp,
Do bậc Thánh tuyên thuyết,
Họ trở thành vô thượng,
Về lời ý và nghiệp,
Họ an tịnh nhu hòa,
An trú trên thiền định,
Chứng đạt được cốt lõi,
Pháp được nghe, trí tuệ.

 

Notes

1. According to the Commentary, one's superiors include those who have more wisdom than oneself, more skill in concentration and other aspects of the path than oneself, and those senior to oneself.

2. The Commentary says that the right time to see a teacher is when one is overcome with passion, aversion, and delusion, and cannot find a way out on one's own. This echoes a passage in AN 6.26, in which Ven. Maha Kaccana says that the right time to visit a "monk worthy of esteem" is when one needs help in overcoming any of the five hindrances or when one doesn't yet have an appropriate theme to focus on to put an end to the mind's fermentations.

3. The Commentary equates "words destructive of the Dhamma" with "animal talk." See the discussion under Pacittiya 85 in The Buddhist Monastic Code.

4. The heartwood of learning & discernment is release.

^^^^^^

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật trình bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |