Then Anathapindika the householder went to the Blessed One and, on arrival, having bowed to him, sat to one side. As he was sitting there, the Blessed One said to him: "Householder, when the mind is unprotected, bodily actions are unprotected as well, verbal actions are unprotected as well, mental actions are unprotected as well. When one's bodily actions, verbal actions, & mental actions are unprotected, one's bodily actions get soggy, one's verbal actions get soggy, one's mental actions get soggy. When one's bodily actions, verbal actions, & mental actions are soggy, one's bodily actions... verbal actions... mental actions rot. When one's bodily actions, verbal actions, & mental actions rot, one's death is not auspicious, the mode of one's dying not good.


Rồi gia chủ Ànathapindika đi đến Thế Tôn ; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên ; Thế Tôn nói với gia chủ Ànathapindika đang ngồi xuống một bên : -" Này gia chủ, khi tâm không pḥng hộ, thời thân nghiệp cũng không pḥng hộ, khẩu nghiệp không pḥng hộ, ư nghiệp cũng không pḥng hộ. Với ai thân nghiệp không pḥng hộ, khẩu nghiệp không pḥng hộ, ư nghiệp không pḥng hộ, thời thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy ; khẩu nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy ; ư nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy ; Với ai thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, ư nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp … ư nghiệp bị hủ bại. Với ai thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp … ư nghiệp bị hủ bại, sẽ chết không được hiền thiện, mạng chung không được hiền thiện."

 

Just as when a peak-roofed house is poorly roofed: The peak of the roof is unprotected, the roof beams are unprotected, the walls are unprotected. The peak of the roof... the roof beams... the walls get soggy. The peak of the roof... the roof beams... the walls then rot.


Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn vụng lợp, thời nóc nhọn không được pḥng hộ, rui kèo không được pḥng hộ, vách tường không được pḥng hộ ; nóc nhọn bị đấy ứ, rỉ nước, các rui kèo bị đầy ứ rỉ nước, các vách tường bị đầy ứ, rỉ nước, nóc nhọn bị hủ bại, rui kèo bị hủ bại, vách tường bị hủ bại.

 

In the same way, when the mind is unprotected, bodily actions... verbal actions... mental actions are unprotected as well... One's bodily... verbal... mental actions get soggy... One's bodily... verbal... mental actions rot. When one's bodily actions, verbal actions, & mental actions rot, one's death is not auspicious, the mode of one's dying not good.


Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm không được pḥng hộ, thời thân nghiệp cũng không được pḥng hộ, khẩu nghiệp … ư nghiệp … sự chết không được hiền thiện, mạng chung không được hiền thiện.

 

Now, when the mind is protected, bodily actions are protected as well, verbal actions are protected as well, mental actions are protected as well. When one's bodily actions, verbal actions, & mental actions are protected, one's bodily actions... verbal actions... mental actions don't get soggy. When one's bodily actions, verbal actions, & mental actions aren't soggy, one's bodily actions... verbal actions... mental actions don't rot. When one's bodily actions, verbal actions, & mental actions don't rot, one's death is auspicious, the mode of one's dying is good.


Này gia chủ, khi tâm được pḥng hộ, thời thân nghiệp cũng được pḥng hộ, khẩu nghiệp … ư nghiệp cũng được pḥng hộ. Với ai thân nghiệp được pḥng hộ, khẩu nghiệp được pḥng hộ, ư nghiệp được pḥng hộ, thời thân nghiệp đầy không ứ tham dục và rỉ chảy ; khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy ; ư nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy ; Với ai thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, ư không nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp không bị hủ bại, khẩu nghiệp … ư nghiệp không bị hủ bại. Với ai thân nghiệp không bị hủ bại, khẩu nghiệp … ư nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện …

 

Just as when a peak-roofed house is well roofed: The peak of the roof is protected, the roof beams are protected, the walls are protected. The peak of the roof... the roof beams... the walls don't get soggy. The peak of the roof... the roof beams... the walls don't rot.


Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lợp, thời nóc nhọn được pḥng hộ, rui kèo được pḥng hộ, vách tường được pḥng hộ ; nóc nhọn không bị đấy ứ, rỉ nước, các rui kèo không bị đầy ứ rỉ nước, các vách tường không bị đầy ứ, rỉ nước, nóc nhọn không bị hủ bại, rui kèo không bị hủ bại, vách tường không bị hủ bại.

 

In the same way, when the mind is protected, bodily actions... verbal actions... mental actions are protected as well... One's bodily... verbal... mental actions don't get soggy... One's bodily... verbal... mental actions don't rot. When one's bodily actions, verbal actions, & mental actions don't rot, one's death is auspicious, the mode of one's dying is good.


Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm được pḥng hộ, thời thân nghiệp cũng được pḥng hộ, khẩu nghiệp … ư nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện.

 

SN 35.202

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |